Ref.79293

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

LLOC: FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS.
C BADALONA 1 BIS

INICI: 26-01-2022
FINAL: 25-04-2022

DURADA: 75 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,64

Persones formades

100
Descarrega la informació del curs aqui.

Alemany A1.A

alemany-a1-a-79293

Aquest curs es farà totalment a traves d'aula virtual.

- Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.
- Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

- Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.

Comprensió oral
- Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
- Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.

Expressió oral
- Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.

Comprensió escrita
- Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context.

Expressió escrita
- Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació.
- Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Interacció oral i escrita
- Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que l'interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol·licitar aclariments o repeticions.
- Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Competència sociocultural i sociolingüística
- Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
- Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d'un registre estàndard.
- Comprendre els comportaments i valors diferents dels propis que subjauen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.

Competència lingüística
- Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
- Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.

Competència estratègica
- Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.
- Participar activament en el procés d'aprenentatge en col·laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
- Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats.

mes...

1. Vocabulari

Identificació personal:
- Lèxic bàsic relacionat amb la informació personal: nom, cognom, edat, professió, estat civil, nacionalitat, adreça…
- Lèxic propi dels documents més habituals de la informació personal: passaport, documents identificatius

Els nombres.
L'alfabet.

- Lèxic bàsic relacionat amb el caràcter, les habilitats i la descripció física de les persones.
- Lèxic relacionat amb la vestimenta i accessoris.

Habitatge, llar i entorn:
- L'habitatge: tipus, ubicació, parts i distribució. Mobiliari, objectes i utensilis.
- La ciutat: situació, parts, carrers, edificis, espais verds i monuments. Divisió territorial del país o països de la llengua objecto d'estudi.

Activitats de la vida diària:
- Lèxic relacionat amb les fraccions del temps: anys, mesos, setmanes, dies, parts del dia i l'hora.
- Lèxic bàsic relacionat amb les activitats a la casa, en el treball o en centres escolars.

Temps lliure i oci: Lèxic bàsic relacionat amb les activitats: esports, activitats culturals
- Llocs d'oci: teatre, museu, platja
- Viatges: Mitjans de transport. Noms de països.

Relacions humanes i socials:
- Lèxic relacionat amb els membres d'una família.
- Salut i cures físiques: Parts del cos. Símptomes i malalties.

Educació: Lèxic relacionat amb les activitats de l'aula i material escolar.

Compres i activitats comercials:
- Noms d'objectes d'ús personal més usuals. Establiments comercials. Preu, monedes, formes de pagament.

Alimentació:
- Lèxic relacionat amb els aliments i tipus d'envasos. Noms d'utensilis relacionats amb el menjar. Quantitats, pesos i mesures.

Béns i serveis:
- Serveis privats i públics: bancs, correus,
- Llengua i comunicació: Lèxic bàsic relacionat amb l'aprenentatge d'un idioma. Diferents idiomes del món. Mitjans de comunicació: televisió, ràdio.
- Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: Fenòmens atmosfèrics i climàtics.
- Ciència i tecnologia: Lèxic relacionat amb el telèfon. Lèxic bàsic relacionat amb l'ordinador, Internet i altres mitjans de comunicació.

2. Cultura dels països de parla alemanya

- Identificació personal: Noms i cognoms més freqüents. Nombre i ordre dels cognoms. Gestos per saludar i acomiadar-se.
- Habitatge, llar i entorn: Tipus d'habitatge més comuns. Aspectes geogràfics bàsics.
- Activitats de la vida diària: La puntualitat. Elements socials.
- Temps lliure i oci: Activitats d'oci i temps lliure més comuns. Referents artístic-culturals. Celebracions i cerimònies més significatives

Viatges:

- Hàbits cívics: normes de conducció, etc. Destinacions turístiques més populars. Relacions humanes i socials: Usos i costums de la vida familiar. L'estructura familiar.
- Compres i activitats comercials:
- Hàbits de consum.
- Alimentació: Gastronomia i hàbits d'alimentació. Menjars típics para determinades festes.
- Béns i serveis: Horaris de tendes, bancs, etc.
- Ciència i tecnologia: Presència de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

3. Estructures gramaticals
Les competències lingüístiques de fonologia, ortografia i gramàtica són un mitjà per ajudar a comunicar-se i s'adquireixen a través de tasques en les quals entre el seu ús. Amb la finalitat de comprendre i produir textos - es diu text a tota seqüència discursiva oral o escrita - s'analitzen les propietats del text:

- Adequació. Intencionalitat comunicativa. Context i situació. Registre i nivell de llengua. Coherència textual. Estructuració del contingut. Idees principals i secundàries. Selecció lèxica i funcions del llenguatge. Cohesió textual. Elements prosòdicos i ortogràfics (entonació i puntuació). Recursos de recurrència (pronoms, el·lipsis de substantius, sinonímia, camps semàntics...)

Marcadors del discurs:
- Marcadors espacials (d'ubicació).
- Marcadors temporals (per expressar accions successives).
- Marcadors o connectors textuals entre oracions coordinades i subordinades.
- Marcadors o connectors textuals d'enllaç i relació lògica entre oracions o paràgrafs.

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
- Redaccions.
- Exercici oral.
- Exercicis de comprensió oral.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,64

Persones formades

100
Descarrega la informació del curs aqui.