Ref.72495

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 16-04-2020
FINAL: 02-07-2020

DURADA: 75 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
20462

Valoració del curs

9,38

Persones formades

627
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès A2.B

angles-a2-b-72495

Nivell Elementary.

- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell A1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els dos nivells d’ Anglès A2 (A-B) (total 120 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida quotidiana.
• Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, amb la col•laboració d'una persona interlocutora.
• Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana.
• Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics.
• Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per satisfer necessitats bàsiques.
• Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments.
• Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, amb l'ajut del context i del suport visual i icònic.
• Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

1. Continguts morfosintàctics

1.1. El substantiu
1.1.1. Tipus de substantius
• Noms col•lectius: team, flock, cattle.
1.1.2. Morfologia del substantiu (gènere i nombre).
• Concordança verbal d’alguns noms col•lectius freqüents: government, police, team + vb en sing. o pl.

1.2. Els pronoms
1.2.1. Els pronoms relatius: that, who, which, whose...

1.3. L’adjectiu
1.3.1. Posició bàsica de l’adjectiu dins el sintagma: l’adjectiu davant del nom.
• L’ordre dels adjectius dins d’un mateix sintagma: a beautiful red-brick house / a very expensive necklace; a new leather coat.
1.3.2. Parelles d’adjectius acabats en -ed / -ing : interested-interesting, bored-boring.
1.3.3. Too i enough (posició: too+adj. / adj.+enough): not good enough; it’s too hot.

1.4. El verb
1.4.1. Tipus de verbs
• Verbs amb partícules: multi-word verbs –phrasal and prepositional– més freqüents: put on / take off, stand up, write (sth) down.
• Transitius i intransitius. My grandfather spoke at my wedding, and said beautiful things.
• La complementació bàsica del verb (Complement Directe i Complement Indirecte).
• Posició dels complements del verb: I gave the book to him / I gave him the book.
1.4.2. Formes no personals del verb (infinitiu, gerundi i participi): -ing i -ed.
• Substantivació (nucli del sintagma nominal): Speaking in public is a difficult thing.
• Adjectivació: They gave the kid a speaking doll.
1.4.3. Usos bàsics de la forma –ed.
• Forma –ed (past participle).
• Have + -ed per a perfect tenses.
• Be + ed per a la veu passiva.
• Adjectivació: smoked salmon, fried chicken.
1.4.5. Temps i aspecte
• El simple past, el past progressive i el past perfect.
• El futur simple amb will.
• Altres formes d’expressió del temps present, passat i futur més habituals: going to, present continuous i present simple per al futur. used to per al passat. tend to per al present.
• Contrast entre formes simples i perifràstiques (en passat i present): present simple vs present continuous; past simple vs. past continuous.
1.4.6. Modalitat
• Construccions semimodals bàsiques: I had to leave; You are not supposed to study in the evenings.
• Tell i want amb ús persuasiu: They told me to wait outside / She wanted us to wait outside.
• Make, let seguits de complement i d'infinitiu: They made me wait outside. They didn’t let me (go) in.
1.4.7. Veu activa i veu passiva: formes bàsiques de la veu passiva. This book was published in Britain.

1.5. L’oració simple
1.5.1. L’estil indirecte amb say i tell.
1.5.2. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració.
• So i neither amb inversió (So do I, neither do you...).

1.6. L’oració composta
1.6.1. La subordinació
• Oracions subordinades substantives: reading in bed is very relaxing; It’s important that you remember this.
• Oracions subordinades adjectives o de relatiu (defining i non-defining)
• Oracions subordinades adverbials (amb els connectors més freqüents)
Temporals: I’ve lived here since I was born.
Concessives: Although I feel tired, I must finish this tonight.
Causals: As I had nothing better to do, I watched television.
Finals: He came here to/in order to improve his training.
Condicionals (If sentences). Construccions bàsiques: zero conditional, first conditional i second conditional: If you didn’t lie so often, you wouldn’t have so many problems.

2. Continguts lèxics i semàntics

2.1. Formació de paraules. Paraules derivades amb prefixos i sufixos d’ús freqüent:
• Prefixos: un-, in-/im- , dis-, re-, over-... : unfair, impossible, indefinite, disconnected.
• Sufixos: -er, -ful, -less: player, careful/careless.
2.2. Paraules que poden tenir diferents funcions: to look (vb), a look (n).
2.3. Frases fetes, dites, refranys d’ús més freqüent: wait and see; no news, good news.

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 7

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
20462

Valoració del curs

9,38

Persones formades

627
Descarrega la informació del curs aqui.