Ref.76763

Lleida

Mixta

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 28-04-2021
FINAL: 30-06-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dimecres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Silvia, Areste Mora

Valoració del curs

9,21

Persones formades

1199
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B.1.A.

angles-b-1-a-76763

Nivell Pre-Intermediate
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del Preliminary English Test (PET).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts importants amb força precisió.
• Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre temes generals o relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials.
• Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d'aprenentatge, per explicar una història, compartir idees i informació o expressar sentiments.
• Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.
• Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.
• Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara.
• Comprendre l'essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i del seu interès.
• Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu
1.1.1 Tipus de substantius: Comptables i incomptables. Concrets i abstractes
1.2. Els determinants
1.2.1. Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article
1.2.2. Quantitatius (partitius, quantitatius, indefinits...) i formes comparatives
1.3. Els pronoms
1.3.1. Els pronoms relatius
1.3.2. Els pronoms possessius
1.3.3. Els pronoms quantitatius i formes comparatives
1.4. L’adjectiu
1.4.1. Adjectius substantivats
1.4.2. So i such
1.5. El verb
1.5.1. La complementació del verb. Verbs transitius i intransitius.
1.5.2. Modalitat: Verbs modals. Algunes construccions alternatives als modals
1.5.3. Veu passiva: Formes complexes
1.5.4. Temps i aspecte: El present simple, present progressive i present perfect. El simple past, past progressive i past perfect (simple i progressive)
1.6. Les preposicions i les locucions preposicionals: Lloc. Temps
1.7. L’oració simple
1.7.1. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració
1.3.2. Tag questions / Short answers /Reply questions
1.8. L’oració composta
1.8.1. La subordinació: Oracions de relatiu amb preposició. Oracions de relatiu reduïdes. Oracions subordinades adverbials: Temporals. Concessives. Causals
1.8.2. Oracions condicionals. Els quatre tipus bàsics (zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional) i mixed conditional sentences)

2. Continguts ortogràfics
2.1. Ortografia de les formes contractes: Verbs auxiliars i modals, les formes negatives

3. Continguts lèxics i semàntics
3.1. Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les seves àrees temàtiques del nivell.
3.2. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...) adequats al nivell
3.3. Formació de paraules. Paraules derivades: Prefixos. Sufixos

Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Preparatòria Acreditació Preliminary English Test (PET)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Silvia, Areste Mora

Valoració del curs

9,21

Persones formades

1199
Descarrega la informació del curs aqui.