Ref.76766

*** ONLINE ***

MIXTA:
30 h aula virtual
30 h teleformació

INICI: 06-05-2021
FINAL: 08-07-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dimarts de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
6714

Valoració del curs

9,24

Persones formades

738
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B.1.B.

angles-b-1-b-76766

Aquest curs s'impartirà en modalitat mixta, una part en aula virtual i l'altra mitjançant teleformació a través de la plataforma d'e-learning de Cambridge.

Nivell Pre-Intermediate
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del Preliminary English Test (PET).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts importants amb força precisió.
• Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre temes generals o relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials.
• Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d'aprenentatge, per explicar una història, compartir idees i informació o expressar sentiments.
• Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.
• Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.
• Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara.
• Comprendre l'essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i del seu interès.
• Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu
1.1.1. Morfologia del substantiu (gènere, nombre...). Plurals irregulars, formes invariables. Acord verbal d’alguns noms col·lectius.
1.1.2 El sintagma nominal i la complementació del nom substantiu. El substantiu com a complement del nom. Altres complements del nom
1.2. Els pronoms. Els pronoms distributius
1.3. L’adjectiu. Gradable i absolute
1.4. El verb
1.4.1. Formes no personals: Regits pel verb que precedeix
1.4.2. Verbs copulatius: Verbs predicatius: estàtics i de canvi
1.4.3. Veu passiva: Construccions amb have i get
1.5. L’oració composta
1.5.1. La coordinació: Oracions conjuntives. Oracions adversatives
1.5.2. La subordinació: Oracions subordinades substantives. Oracions subordinades adjectives o de relatiu. Oracions subordinades adverbials
1.5.3. L’estil indirecte amb verbs de llengua específics

2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Combinacions de sons: Combinacions vocàliques. Combinacions consonàntiques

3. Continguts ortogràfics
3.1. Representació gràfica de fonemes i sons.
3.1.1. Regularitats més freqüents entre grafies i sons. Diferents grafies per a un mateix so
3.1.2. Pronunciació del sufix –ed per al passat i participi passat de verbs regulars
3.2. Ús del guionet en paraules compostes
3.3. Ús de l’apòstrof: consolidació

4. Continguts lèxics i semàntics
4.1. Formació de paraules. Paraules derivades: Mots compostos. Noms o substantius. Adjectius
4.2. Mots transparents o pròxims. Falsos amics

Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Preparatòria Acreditació Preliminary English Test (PET)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
6714

Valoració del curs

9,24

Persones formades

738
Descarrega la informació del curs aqui.