Ref.79301

Lleida

MIXTA:
30 hores presencials
30 hores teleformació

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 12-01-2022
FINAL: 23-03-2022

DURADA: 60 hores

HORARI: dimecres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,33

Persones formades

592
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B.1.C

angles-b-1-c-79301

Nivell Pre-Intermediate
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè es puguin presentar a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu
1.1.1. Morfologia del substantiu (gènere, nombre...). Formes diferents per a diferent gènere
1.2. Els determinants: Expressions partitives
1.3. Els pronoms: Els determinants com a pronoms (demostratius, quantitatius, indefinits
1.4.L’adjectiu
1.4.1. Collocations freqüents: adverbi + adjectiu
1.4.2. Ordre dels adjectius dins el sintagma
1.5. El verb
1.5.1. Verbs copulatius: Estat. Canvi d’estat, resultat. Verbs amb complements adjectius. Altres construccions copulatives
1.5.2. Verbs amb partícules: amb dues o tres partícules, separables o inseparables.
1.5.3. Verb patterns (verbs seguits de preposició, infinitiu)
1.5.4. Modalitat
1.5.5. Veu passiva. La passiva amb els transitius dobles
1.5.6. Temps i aspecte (formes simples, perfectes i progressives): Altres formes d’expressió del temps passat, present i futur amb matisos de significat. Verbs de pensament, percepció, i ús de les formes progressives
1.6. Les preposicions i les locucions preposicionals: Moviment
1.7. Els adverbis i les locucions adverbials: Freqüència; Manera; Temps; Lloc; Funció; Posició dels adverbis i adjuncts en l’oració.
1.8. L’oració composta: La coordinació. Oracions juxtaposades i Oracions disjuntives

2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Processos fonològics (encadenació, elisió, etc )
2.2. Accent, ritme i entonació: patrons d’accentuació d’elements lèxic aïllats i el ritme: síl·labes i accents
2.3. Homòfons: paraules d’ús freqüent amb diferent ortografia i significat, però la mateixa pronunciació
2.4. Contrast accentuació de paraula segons la seva funció: nom vs verb o adjectiu vs verb
2.5. Mots d’ús freqüent amb pronunciació similar i que es poden confondre (parònims
2.6. Weak forms dels elements gramàticals (articles, preposicions, pronoms, auxiliars, etc)
2.7. Grafemes muts
2.8. Diftongació vs vocal (curta) + doble consonant o oclusiva al final de síl·laba

3.Continguts ortogràfics
3.1. Representació gràfica de fonemes i sons.
3.1.1. Homògrafs: paraules d’ús freqüent amb la mateixa ortografia però amb pronunciació diferent segons el significat (i a vegades la funció)
3.2. Ús dels signes de puntuació en diàlegs, cites, i casos especials (cometes, guió, dos punts
3.3. Abreviatures i sigles (institucions…)

Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Preparatòria Acreditació Preliminary English Test (PET)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,33

Persones formades

592
Descarrega la informació del curs aqui.