Ref.76771

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 25-01-2021
FINAL: 12-04-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Silvia, Areste Mora

Valoració del curs

9,29

Persones formades

227
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B.1.D.

angles-b-1-d-76771

Nivell Pre-Intermediate
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que té com a referència el decret 4/2009 que estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial dintre del Marc Europeu Comú de Referència, l’objectiu general del qual és capacitar els alumnes en l'ús efectiu del idioma com a vehicle de comunicació general, per tal que puguin comprendre i expressar-se de manera oral i escrita en llengua anglesa.

Aquest curs és una preparació per a l’examen oficial PET i va dirigit a persones amb un nivell intermedi alt d’anglès. El curs està dissenyat per a què l’alumne adquireixi les competències necessàries per a superar l’examen PET de Cambridge.

Dominar cadascuna de les metodologies que implica la superació de l’examen PET de Cambridge.

mes...

1- Reading and Writing Writing (expressió escrita, comprensió escrita i ús de la llengua)

Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple, exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos.

Redacció de correus electrònics, cartes formals i informals, articles i informes.


2- Listening (comprensió oral)

Escolta de converses, programes de radio amb l’objectiu de realitzar exercicis d’opció múltiple, d’omplir espais, i verdader o fals.


3- Speaking (expressió oral)

Intercanvi de preguntes curtes entre alumnes i professor, tasques de col•laboració entre dos alumnes; parlar durant 1 minut seguit i mantenir discussions.

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 7

Preparatòria Acreditació Preliminary English Test (PET)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Silvia, Areste Mora

Valoració del curs

9,29

Persones formades

227
Descarrega la informació del curs aqui.