Ref.76776

*** ONLINE ***

MIXTA:
30 h aula virtual
30 h teleformació

INICI: 20-05-2021
FINAL: 27-07-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dijous de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
18842

Valoració del curs

9,25

Persones formades

784
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B.2.B.

angles-b-2-b-76776

Aquest curs s'impartirà en modalitat mixta, una part en aula virtual i l'altra mitjançant teleformació a través de la plataforma d'e-learning de Cambridge.

Nivell Intermediate - Upper Intermediate.
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els tres nivells d’ Anglès B2 (B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del First Certificate in English.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).
• Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.
• Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat, i localitzar-hi la informació específica. Ser capaç de comprendre un ampli vocabulari de lectura.
• Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini dels diferents registres i tipologia textual.

1. Continguts morfosintàctics
1.1. Els determinants
1.1.1. Quantitatius: casos especials i expressions alternatives
1.1.2. El genitiu saxó; construccions alternatives i casos especials
1.2. L’adjectiu
1.2.1. Morfologia de l’adjectiu
1.2.2. Comparació: formes reduplicades i correlatives
1.3. El verb
1.3.1. La complementació del verb: Transitius i intransitius simples i dobles. Verbs predicatius
1.3.2. Verbs amb partícules amb dues o tres partícules, separables o inseparables
1.3.3. Temps i aspecte: Futur amb construccions alternatives
1.3.4. Modalitat: construccions alternatives als modals. Perífrasis verbals complexes
1.3.5. Veu activa i passiva: formes complexes. Modals en veu passiva.
1.4. Les preposicions
1.4.1. Fomes complexes: De lloc. De temps. De moviment.
1.4.2. Desplaçament de la preposició (en interrogatives, oracions de relatiu, etc)
1.5. Els adverbis: Els adverbis i les locucions adverbials segons el significat. Lloc
1.6.1. L’oració simple: Estructura de l’oració. Modificacions de l’estructura bàsica 1.7. L’oració subordinada: Oracions de relatiu: casos especials. Oracions subordinades adverbials: Condicionals. Oracions de resultat i/o finalitat
2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de la frase: Mots simples i mots compostos, phrasal verbs i mots foranis

3. Continguts ortogràfics
3.1. Els signes de puntuació
3.2. Abreviatures

4. Continguts lèxics i semàntics
4.1. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...): Homònims i homòfons. Mots amb dos o més significats diferents, segons la pronunciació
4.2. Formació de paraules
4.2.1 Paraules derivades: Prefixos i sufixos
4.2.2 Mots compostos: Modificació del nom. Adjectius compostos. Canvi de funció de paraules
4.3. Sigles, abreviatures i blends
4.4. Onomatopeies
4.5. Collocations: Adjuncts. Idiomatic.
4.6. Proverbis i cites molt conegudes: Binomials i expressions al·literatives. Expressions numerals i matemàtiques

Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Preparatòria Acreditació First Certificate in English

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
18842

Valoració del curs

9,25

Persones formades

784
Descarrega la informació del curs aqui.