Ref.79317

*** ONLINE ***

MIXTA:
30 hores presencials
30 hores aula virtual
30 hores teleformació

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 03-02-2022
FINAL: 05-04-2022

DURADA: 60 hores

HORARI: dijous de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,27

Persones formades

755
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B.2.C

angles-b-2-c-79317

Nivell Intermediate - Upper Intermediate.
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès B2 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

1. Continguts morfosintàctics
1.1. Els determinants
1.1.1 Quantitatius: casos especials i expressions alternatives: Forma emfàtica amb determinant. Altres expressions de quantitat. Expressions idiomàtiques de quantitat
1.2. L’adjectiu
1.2.1. La modificació de l’adjectiu: El sintagma preposicional
1.3. El verb
1.3.1. Temps i aspecte: El mode subjuntiu
1.3.2. Veu activa i passiva: formes complexes (temps passats, perfectes i progressius). Construccions amb have i get
1.4. Els adverbis
1.4.1. Els adverbis i les locucions adverbials segons el significat. Temps
1.4.2. Posició dels adverbis en l’oració i en una seqüència d’adverbis
1.4.3. La modificació de l’adverbi
1.5. L’oració simple
1.5.1. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració: Inversions. Anteposició d’elements (Headers)
1.6. L’oració subordinada
1.6.1. La coordinació: Oracions juxtaposades. Oracions disjuntives. Oracions adversatives

2. Continguts fonètics i fonològics: Processos fonològics (ensordiment, sonorització, assimilació, elisions, alternança vocàlica, emmudiments…)
2.2. Syllabic consonants
2.2.1. Accentuació de la paraula: accent principal i secundari
2.2.2. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració. Diferents patrons d’entonació. L’accentuació anglesa. Trets suprasegmentals significatius

3. Continguts lèxics i semàntics
3.1. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics, ...): Parònims. Paraules polisèmiques
3.2. Formació de paraules
3.3. Préstecs i mots d’origen estranger
3.4. Frases fetes, dites, refranys, swear words
3.5. Símils i expressions comparatives
3.6. Ús d’eufemismes i understatements
3.7. Valor literal i metafòric d’ús freqüent de substantius i de partícules

Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Preparatòria Acreditació First Certificate in English (FCE)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,27

Persones formades

755
Descarrega la informació del curs aqui.