Ref.73349

Berga

Presencial

LLOC: Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB).
PL Tarascón 8 baixos

INICI: 15-04-2020
FINAL: 09-06-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
16783
17362

Valoració del curs

9,21

Persones formades

1140
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B1.A

angles-b1-a-73349

Nivell Pre-Intermediate
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del Preliminary English Test (PET).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts importants amb força precisió.
• Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre temes generals o relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials.
• Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d'aprenentatge, per explicar una història, compartir idees i informació o expressar sentiments.
• Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.
• Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.
• Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara.
• Comprendre l'essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i del seu interès.
• Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu
1.1.1 Tipus de substantius: Comptables i incomptables. Concrets i abstractes
1.2. Els determinants
1.2.1. Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article
1.2.2. Quantitatius (partitius, quantitatius, indefinits...) i formes comparatives
1.3. Els pronoms
1.3.1. Els pronoms relatius
1.3.2. Els pronoms possessius
1.3.3. Els pronoms quantitatius i formes comparatives
1.4. L’adjectiu
1.4.1. Adjectius substantivats
1.4.2. So i such
1.5. El verb
1.5.1. La complementació del verb. Verbs transitius i intransitius.
1.5.2. Modalitat: Verbs modals. Algunes construccions alternatives als modals
1.5.3. Veu passiva: Formes complexes
1.5.4. Temps i aspecte: El present simple, present progressive i present perfect. El simple past, past progressive i past perfect (simple i progressive)
1.6. Les preposicions i les locucions preposicionals: Lloc. Temps
1.7. L’oració simple
1.7.1. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració
1.3.2. Tag questions / Short answers /Reply questions
1.8. L’oració composta
1.8.1. La subordinació: Oracions de relatiu amb preposició. Oracions de relatiu reduïdes. Oracions subordinades adverbials: Temporals. Concessives. Causals
1.8.2. Oracions condicionals. Els quatre tipus bàsics (zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional) i mixed conditional sentences)

2. Continguts ortogràfics
2.1. Ortografia de les formes contractes: Verbs auxiliars i modals, les formes negatives

3. Continguts lèxics i semàntics
3.1. Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les seves àrees temàtiques del nivell.
3.2. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...) adequats al nivell
3.3. Formació de paraules. Paraules derivades: Prefixos. Sufixos

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 6.25

Preparatòria Acreditació Preliminary English Test (PET)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
16783
17362

Valoració del curs

9,21

Persones formades

1140
Descarrega la informació del curs aqui.