Ref.72500

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: CCOO Cornellà.
CTRA d'Esplugues 68

INICI: 15-04-2020
FINAL: 29-06-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 17:30 a 20:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
19262

Valoració del curs

9,23

Persones formades

673
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B1.B

angles-b1-b-72500

Nivell Pre-Intermediate
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del Preliminary English Test (PET).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts importants amb força precisió.
• Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre temes generals o relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials.
• Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d'aprenentatge, per explicar una història, compartir idees i informació o expressar sentiments.
• Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.
• Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.
• Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara.
• Comprendre l'essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i del seu interès.
• Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.

1. Continguts morfosintàctics

1.1. El substantiu
1.1.1. Morfologia del substantiu (gènere, nombre...).
• Plurals irregulars (mouse – mice), formes invariables (news, scissors); people
(sing.)-peoples (pl.)/ people (pl. de person).
• Acord verbal d’alguns noms col•lectius: company, crew, audience, committee, jury
(sing. i pl.).
1.1.2 El sintagma nominal i la complementació del nom substantiu.
• El substantiu com a complement del nom: Our summer-break special offer; a redbrick
holiday home.
• Altres complements del nom: the shop round the corner, the space down below, a trip
around the world.

1.2. Els pronoms
1.2.1. Els pronoms distributius: either, neither...

1.3. L’adjectiu
1.3.1. Gradable i absolute: very handsome; *very fantastic.

1.4. El verb
1.4.1. Formes no personals: Construccions amb infinitiu (amb to i sense), -ing participle
i –ed participle.
• Regits pel verb que precedeix: I decided to go / I considered going.
1.4.2. Verbs copulatius.
• Verbs predicatius: estàtics i de canvi.
1.4.3. Veu passiva.
• Construccions amb have i get: get / have sth done.

1.5. L’oració composta
1.5.1. La coordinació
• Oracions conjuntives (It rained, and snowed later on, and it was too cold to play
outside).
• Oracions adversatives (I think he is right, although I didn’t say it at the time).
1.5.2. La subordinació
• Oracions subordinades substantives: What she said was true.
Amb formes no personals del verb: Laughing at people’s defects is a very rude thing
to do.
• Oracions subordinades adjectives o de relatiu (defining i non-defining).
• Oracions subordinades adverbials:
Consecutives: The weather was pretty bad, so we could not go out.
1.5.3. L’estil indirecte amb verbs de llengua específics: insist, confess, suggest,
deny…

2. Continguts fonètics i fonològics

2.1. Combinacions de sons.
• Combinacions vocàliques (diftongs): bear vs. beer;
• Combinacions consonàntiques (consonant clusters): things , texts

3. Continguts ortogràfics

3.1. Representació gràfica de fonemes i sons.
3.1.1. Regularitats més freqüents entre grafies i sons. Diferents grafies per a un mateix
so: London, must, blood; catch, chocolate, culture...
3.1.2. Pronunciació del sufix –ed per al passat i participi passat de verbs regulars:
wanted, shocked, used.
3.2. Ús del guionet en paraules compostes: a three-week stay; a fifteen-year-old
(student).
3.3. Ús de l’apòstrof: consolidació (formes contractes, ‘s genitive amb plurals i noms
acabats en s, x, ...)

4. Continguts lèxics i semàntics

4.1. Formació de paraules. Paraules derivades.
• Mots compostos
Noms o substantius: waste disposal, job opportunity.
Adjectius: a badly-paid job, a second-hand car, a two-hour drive.
• Paraules que poden tenir diferents funcions: to ring (vb), give me a ring (n).
4.2. Mots transparents o pròxims (calm). Falsos amics (realise...).

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 6.5

Preparatòria Acreditació Preliminary English Test (PET)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
19262

Valoració del curs

9,23

Persones formades

673
Descarrega la informació del curs aqui.