Ref.73230

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 21-09-2020
FINAL: 30-11-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Silvia, Areste Mora

Valoració del curs

9,34

Persones formades

549
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B1.C

angles-b1-c-73230

Nivell Pre-Intermediate
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del Preliminary English Test (PET).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts importants amb força precisió.
• Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre temes generals o relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials.
• Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d'aprenentatge, per explicar una història, compartir idees i informació o expressar sentiments.
• Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.
• Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.
• Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara.
• Comprendre l'essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i del seu interès.
• Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del Preliminary English Test (PET).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts importants amb força precisió.
• Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre temes generals o relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials.
• Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d'aprenentatge, per explicar una història, compartir idees i informació o expressar sentiments.
• Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.
• Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.
• Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara.
• Comprendre l'essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i del seu interès.
• Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.

mes...

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu
1.1.1. Morfologia del substantiu (gènere, nombre...). Formes diferents per a diferent gènere
1.2. Els determinants: Expressions partitives
1.3. Els pronoms: Els determinants com a pronoms (demostratius, quantitatius, indefinits
1.4.L’adjectiu
1.4.1. Collocations freqüents: adverbi + adjectiu
1.4.2. Ordre dels adjectius dins el sintagma
1.5. El verb
1.5.1. Verbs copulatius: Estat. Canvi d’estat, resultat. Verbs amb complements adjectius. Altres construccions copulatives
1.5.2. Verbs amb partícules: amb dues o tres partícules, separables o inseparables.
1.5.3. Verb patterns (verbs seguits de preposició, infinitiu)
1.5.4. Modalitat
1.5.5. Veu passiva. La passiva amb els transitius dobles
1.5.6. Temps i aspecte (formes simples, perfectes i progressives): Altres formes d’expressió del temps passat, present i futur amb matisos de significat. Verbs de pensament, percepció, i ús de les formes progressives
1.6. Les preposicions i les locucions preposicionals: Moviment
1.7. Els adverbis i les locucions adverbials: Freqüència; Manera; Temps; Lloc; Funció; Posició dels adverbis i adjuncts en l’oració.
1.8. L’oració composta: La coordinació. Oracions juxtaposades i Oracions disjuntives

2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Processos fonològics (encadenació, elisió, etc )
2.2. Accent, ritme i entonació: patrons d’accentuació d’elements lèxic aïllats i el ritme: síl·labes i accents
2.3. Homòfons: paraules d’ús freqüent amb diferent ortografia i significat, però la mateixa pronunciació
2.4. Contrast accentuació de paraula segons la seva funció: nom vs verb o adjectiu vs verb
2.5. Mots d’ús freqüent amb pronunciació similar i que es poden confondre (parònims
2.6. Weak forms dels elements gramàticals (articles, preposicions, pronoms, auxiliars, etc)
2.7. Grafemes muts
2.8. Diftongació vs vocal (curta) + doble consonant o oclusiva al final de síl·laba

3.Continguts ortogràfics
3.1. Representació gràfica de fonemes i sons.
3.1.1. Homògrafs: paraules d’ús freqüent amb la mateixa ortografia però amb pronunciació diferent segons el significat (i a vegades la funció)
3.2. Ús dels signes de puntuació en diàlegs, cites, i casos especials (cometes, guió, dos punts
3.3. Abreviatures i sigles (institucions…)

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 6.75

Preparatòria Acreditació Preliminary English Test (PET)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Silvia, Areste Mora

Valoració del curs

9,34

Persones formades

549
Descarrega la informació del curs aqui.