Ref.75649

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 23-09-2020
FINAL: 02-12-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Margarida, Delgado Guasch

Valoració del curs

9,26

Persones formades

737
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B2.A

angles-b2-a-75649

Nivell Intermediate - Upper Intermediate.
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els tres nivells d’ Anglès B2 (B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del First Certificate in English.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).
• Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.
• Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat, i localitzar-hi la informació específica. Ser capaç de comprendre un ampli vocabulari de lectura.
• Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini dels diferents registres i tipologia textual.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del First Certificate in English.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).
• Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.
• Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat, i localitzar-hi la informació específica. Ser capaç de comprendre un ampli vocabulari de lectura.
• Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini dels diferents registres i tipologia textual.

mes...

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu:
1.1.1. Tipus de substantius
1.1.2. Morfologia del substantiu (gènere, nombre): Formació del plural regular, irregular i mots invariables. El plural en els mots compostos
1.1.3. La modificació del nom: El substantiu com a complement del nom. El complement preposicional. L’adverbi com a complement del nom
1.2. Els determinants
1.2.1. Articles: Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article
1.2.2. Demostratius: usos especials
1.2.3. Possessius: usos especials
1.2.4. Quantitatius: casos especials i expressions alternatives:
1.3. Els pronoms
1.3.1. Els pronoms personals (de subjecte i de complement), reflexius i recíprocs
1.3.2. Els pronoms possessius, casos especials
1.4. L’adjectiu:
1.4.1. Posició dels adjectius dins el sintagma
1.4.2. Gradable i absolute
1.4.3. Parelles d’adjectius acabats en –ed
1.4.4. Adjectius substantivats
1.4.5. La modificació de l’adjectiu
1.5. El verb
1.5.1. La complementació del verb
1.5.2. Temps i aspecte: Present simple i Present progressive i el present perfect. Simple past, Past progressive i Past perfect
1.5.3. Modalitat: Contrast o diferències entre verbs modals. Unreal past.
1.5.4. Veu activa i passiva: formes complexes. Passiva amb transitius dobles
1.6. Les preposicions: Contrast entre like i as
1.7. Els adverbis: Els adverbis i les locucions adverbials: Freqüència. Manera
1.8. L’oració simple: Estructura de l’oració
1.9. L’oració subordinada: Substantives. De relatiu. Adverbials: Adversatives. Causals

2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Representació gràfica de fonemes i sons. Possibles regularitats entre ortografia i pronunciació. Sons i fonemes vocàlics. Ús de la vocal neutra. Relació entre prefixos, sufixos i pronunciació.

3. Continguts ortogràfics
3.1. Ampliació dels usos dels signes ortogràfics i de puntació. Signes ortogràfics

4. Continguts lèxics i semàntics
4.1. Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les àrees temàtiques del nivell
4.2. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...)

LAvaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 5.25

Preparatòria Acreditació First Certificate in English

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Margarida, Delgado Guasch

Valoració del curs

9,26

Persones formades

737
Descarrega la informació del curs aqui.