Ref.72519

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 21-09-2020
FINAL: 30-11-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
14762

Valoració del curs

9,26

Persones formades

701
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B2.B

angles-b2-b-72519

Nivell Intermediate - Upper Intermediate.
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els tres nivells d’ Anglès B2 (B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del First Certificate in English.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).
• Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.
• Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat, i localitzar-hi la informació específica. Ser capaç de comprendre un ampli vocabulari de lectura.
• Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini dels diferents registres i tipologia textual.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del First Certificate in English.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).
• Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.
• Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat, i localitzar-hi la informació específica. Ser capaç de comprendre un ampli vocabulari de lectura.
• Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini dels diferents registres i tipologia textual.

mes...

1. Continguts morfosintàctics
1.1. Els determinants
1.1.1. Quantitatius: casos especials i expressions alternatives
1.1.2. El genitiu saxó; construccions alternatives i casos especials
1.2. L’adjectiu
1.2.1. Morfologia de l’adjectiu
1.2.2. Comparació: formes reduplicades i correlatives
1.3. El verb
1.3.1. La complementació del verb: Transitius i intransitius simples i dobles. Verbs predicatius
1.3.2. Verbs amb partícules amb dues o tres partícules, separables o inseparables
1.3.3. Temps i aspecte: Futur amb construccions alternatives
1.3.4. Modalitat: construccions alternatives als modals. Perífrasis verbals complexes
1.3.5. Veu activa i passiva: formes complexes. Modals en veu passiva.
1.4. Les preposicions
1.4.1. Fomes complexes: De lloc. De temps. De moviment.
1.4.2. Desplaçament de la preposició (en interrogatives, oracions de relatiu, etc)
1.5. Els adverbis: Els adverbis i les locucions adverbials segons el significat. Lloc
1.6.1. L’oració simple: Estructura de l’oració. Modificacions de l’estructura bàsica 1.7. L’oració subordinada: Oracions de relatiu: casos especials. Oracions subordinades adverbials: Condicionals. Oracions de resultat i/o finalitat
2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de la frase: Mots simples i mots compostos, phrasal verbs i mots foranis

3. Continguts ortogràfics
3.1. Els signes de puntuació
3.2. Abreviatures

4. Continguts lèxics i semàntics
4.1. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...): Homònims i homòfons. Mots amb dos o més significats diferents, segons la pronunciació
4.2. Formació de paraules
4.2.1 Paraules derivades: Prefixos i sufixos
4.2.2 Mots compostos: Modificació del nom. Adjectius compostos. Canvi de funció de paraules
4.3. Sigles, abreviatures i blends
4.4. Onomatopeies
4.5. Collocations: Adjuncts. Idiomatic.
4.6. Proverbis i cites molt conegudes: Binomials i expressions al·literatives. Expressions numerals i matemàtiques

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 5.5

Preparatòria Acreditació First Certificate in English

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
14762

Valoració del curs

9,26

Persones formades

701
Descarrega la informació del curs aqui.