Ref.72520

Reus

Presencial

LLOC: CCOO Reus.
PL Villarroel 2 bxos

INICI: 23-03-2020
FINAL: 08-06-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Kevin, Costello

Valoració del curs

9,25

Persones formades

686
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B2.B

angles-b2-b-72520

Nivell Intermediate - Upper Intermediate.
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els tres nivells d’ Anglès B2 (B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del First Certificate in English.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).
• Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.
• Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat, i localitzar-hi la informació específica. Ser capaç de comprendre un ampli vocabulari de lectura.
• Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini dels diferents registres i tipologia textual.

1. Continguts morfosintàctics

1.1. Els determinants
1.1.1. Quantitatius: casos especials i expressions alternatives:
• a big amount of, a great deal of, a small quantity of...
1.1.2. El genitiu saxó; construccions alternatives i casos especials: children’s TV / TV
for children.

1.2. L’adjectiu
1.2.1. Morfologia de l’adjectiu: unputdownable, evergreen, obstreperous...
1.2.2. Comparació: formes reduplicades i correlatives: The more, the better

1.3. El verb
1.3.1. La complementació del verb.
• Transitius i intransitius simples i transitius dobles, i altres casos de transitivitat
especial : I was told to wait outside; The door closed; The boss reminded us that the
firm was opening a new branch.
• Verbs predicatius (stand, consider, appear...): We stood still, scared and alert. He
was considered a very dangerous man.
1.3.2. Verbs amb partícules (multiword verbs: phrasal and prepositional) amb dues o
tres partícules, separables o inseparables.
1.3.3. Temps i aspecte.
• Futur amb construccions alternatives: be bound to... , to be +inf (The president is to
arrive this afternoon).
• Contrast entre formes simples i progressives. I hope you get well; I was hoping you
would come; People were always warning me about the dangers.
1.3.4. Modalitat
• Algunes construccions alternatives als modals: he is likely to come; I reckon that’s
true.
• Perífrasis verbals complexes: to prevent the children from falling ill.
1.3.5. Veu activa i passiva: formes complexes (temps passats, perfectes i progressius).
• Forma passiva en estructures complexes: they might have been told, they’re said to
be coming; he is considered to have been a genius...
• Modals en veu passiva.

1.4. Les preposicions
1.4.1. Fomes complexes
• De lloc: well above, down below, underneath, throughout...
• De temps: up to, prior to, subsequent to, through(out)...
• De moviment: down across...
• Altres locucions preposicionals: on account of, on behalf of, in line with, in spite of...
1.4.2. Desplaçament de la preposició (en interrogatives, oracions de relatiu, etc): She
was never a woman I could look up to.

1.5. Els adverbis
1.5.1. Els adverbis i les locucions adverbials segons el significat.
• Lloc: beyond, below, above…

1.6.1. L’oració simple
1.6.1. Estructura de l’oració
• L’estil indirecte amb verbs enunciatius en un registre formal: he insisted he had never
been there; she objected to them/their coming
1.6.2. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració.
• Cleft sentences: It’s cheese on toast I don’t like; What I don’t like is cheese on toast.
• Expressions emfàtiques: I do hope they get here in time to catch the plane.

1.7. L’oració subordinada
2.2.2. Oracions de relatiu: casos especials
•Oracions de relatiu reduïdes com a complement adverbial: Being overworked, I could
not think clearly; Soaked in water, I could hardly walk...
2.2.3. Oracions subordinades adverbials.
• Condicionals: amb connector (unless / in case / provided / as long as / whether / if ...
ever); amb inversió (e.g. Had I known… / Should you need ... )
• Oracions de resultat i/o finalitat: so, as a result, with the result that...

2. Continguts fonètics i fonològics

2.1. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de la frase.
2.1.1. Mots simples i mots compostos, phrasal verbs i mots foranis (a breakthrough, to
break through, a deja vu)

3. Continguts ortogràfics

3.1. Els signes de puntuació: You must make up a better excuse: no one will believe that.
3.2. Abreviatures: p.t.o.; a.s.a.p.

4. Continguts lèxics i semàntics

4.1. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...).
• Homònims i homòfons (draft / draught / draughts /…)
• Mots amb dos o més significats diferents, segons la pronunciació: bass, lead…
• Mots transparentes o pròxims. Falsos amics: deceiving...
4.2. Formació de paraules
Paraules derivades
• Prefixos i sufixos: water-proof, counter-argument; citizenship; manhood
Mots compostos: helpline, self-help, downpour
• Modificació del nom: a road sign, signs of frustration
• Adjectius compostos: in-depth analysis, time-consuming, heart-broken, heartbreaking...
• Canvi de funció de paraules: The film is an absolute must; it’s a download.
4.3. Sigles, abreviatures i blends: GM food, wii, Wifi, PDA, camcorder, docusoap...
4.4. Onomatopeies: a bang, a clatter, a thump, a beep...
4.5. Collocations: the real thing
• Adjuncts: dripping wet, raving mad...
• Idiomatic: red with anger, crystal clear…
4.6. Proverbis i cites molt conegudes: think globally, act locally...
4.6.1. Binomials i expressions al•literatives: part and parcel; safe and sound.
4.6.2. Expressions numerals i matemàtiques: two sq. metres, two thirds.

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 5.5

Preparatòria Acreditació First Certificate in English

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Kevin, Costello

Valoració del curs

9,25

Persones formades

686
Descarrega la informació del curs aqui.