Ref.77430

Granollers

Mixta

LLOC: CCOO Granollers.
Pius XII 5-6 bxos

INICI: 04-02-2021
FINAL: 13-04-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:30 a 20:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
20202

Valoració del curs

9,5

Persones formades

250
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès C.1.A.

angles-c-1-a-77430

Aquest curs es correspon amb el nivell Advanced (C1).
Per a la seva realització és obligatori que l'alumne/a acrediti la certificació oficial de nivell B2 en algunes d'aquestes modalitats:

- First Certificate de Cambridge.
- 5è curs d'Anglès aprovat a l'Escola Oficial d'Idiomes, amb el seu certificat corresponent.
- Qualsevol titulació oficial nivell B2, amb el seu certificat corresponent.

L'enviament d'aquesta titulació via correu electrònic serà necessari com a pas previ a la confirmació de plaça per part del coordinador/a del curs.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del Certificate in Advanced English (CAE).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos orals ben estructurats, clars i detallats de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic), sobre diversitat de temes, amb diferents funcions, fins i tot amb usos emocionals, al•lusius i humorístics, en interacció i dirigits a un únic interlocutor, un col•lectiu reduït o una audiència amplia.
• Expressar-se espontàniament, amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, en diversitat de situacions, utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opinions de manera precisa, prendre i mantenir la paraula i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres interlocutors, utilitzant un repertori ampli de lèxic i d’estructures, i suplint fàcilment les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
• Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat.
• Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció de l’interlocutor o interlocutors.
• Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos escrits d’una certa extensió, clars, detallats, ben estructurats i cohesionats, amb objectius i funcions diverses, i de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic).
• Expressar-se amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opinions de manera precisa, i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres interlocutors, suplint les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
• Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat sobre temes de diferents àmbits, amb un alt grau de correcció gramatical i l’ús d’un repertori lèxic ampli i ric.
• Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció del lector o lectors.
• Comprendre, amb cert detall i sense gaire esforç -fins i tot en condicions acústiques poc favorables, textos orals conceptualment i lingüísticament complexos sobre temes concrets i abstractes, encara que no siguin de la seva especialitat, articulats a velocitat normal o ràpida, si l’accent li és familiar o té temps per acostumar-s’hi. Reconèixer els implícits i els usos al•lusius i connotatius, quan es disposa de context suficient, i identificar el sentit d’una àmplia gama d’expressions idiomàtiques i col•loquials.
• Identificar els canvis de registre i reconèixer diferents varietats no estàndard de la llengua i llenguatges específics d’un grup social, generacional o professional.
• Comprendre amb detall textos escrits llargs, conceptualment i lingüísticament rics i complexos, sobre temes concrets i abstractes, tant si es relacionen amb el seu camp d’especialitat professional, com si no; copsar els implícits, els usos al•lusius i connotatius, i els matisos subtils, així com identificar el sentit d’una àmplia gama d’expressions idiomàtiques i col•loquials, sempre que es puguin tornar a llegir les seccions que puguin resultar difícils.
• Reconèixer diferències d’estil en textos de caràcter literari, periodístics, tècnics, de divulgació, publicitaris, i administratius adreçats al públic en general, així com en textos de diferent tipologia publicats en diferents suports.

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu: Plurals irregulars: comuns i cultes. Comptables i no comptables
1.2. Els pronoms: Els pronoms personals amb referència indefinida. Els pronoms one i you amb referència impersonal o general
1.3. L’adjectiu
1.3.1. La posició de l’adjectiu: Funció atributiva i funció predicativa
1.3.2. Comparatius i superlatius: Estructures per fer comparacions. Modificació dels adjectius superlatius
1.4. El verb
1.4.1. L’ús de l’auxiliar per expressar l’èmfasi
1.4.2. Verbs modals i semi modals i les seves funcions
1.4.3. Phrasal verbs: Transitius i intransitius
1.4.4. Complements verbals: El complement preposicional. Verbs reflexius
1.4.5. Patrons verbals (Verb patterns). Consolidació i ampliació de patrons complexos
1.4.5. Alguns temps verbals amb un ús molt específic
1.5. Les preposicions i locucions preposicionals
1.6. L’ adverbi
1.6.1. Posició dins l’oració d’un o diversos adverbis
1.6.2. Locucions adverbials
1.7. El sintagma nominal: Posició de l’adjectiu que complementa el sintagma nominal:
1.8. L’oració: Modificacions en l’estructura de l’oració. Inversió del temps condicional per expressar registres formals
1.8.2. Tag questions
1.8.3. Echo Questions

2. Fonètica i fonologia
2.1. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració (word stress i sentence stress)
2.1.1. Qüestions de word stress: Derivació i canvis de la síl·laba tónica

3. Ortografia i aspectes gràfics: Ortografia: l’ús de majúscules.

4. Lèxic i aspectes semàntics
4.1. Formació de paraules. Mecanismes de derivació.
4.1.1 Derivació mitjançant sufixació: En la formació de substantius. D’adjectius. De verbs. D’adverbis
4.1.2. Derivació mitjançant prefixació: Negatius o antònims. Que denoten alteració, reducció o augment. Que fan referència a relacions d’espai. Que fan referència a relacions de temps. Altres prefixos
4.1.3. Derivació zero (recategorització sense procés morfològic)

Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Preparatòria Acreditació Certificate in Advanced English (CAE)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
20202

Valoració del curs

9,5

Persones formades

250
Descarrega la informació del curs aqui.