Ref.77432

*** ONLINE ***

MIXTA:
30 h aula virtual
30 h teleformació

INICI: 05-10-2021
FINAL: 26-11-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:30 a 20:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,52

Persones formades

282
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès C.1.C

angles-c-1-c-77432

Per poder participar en el curs es imprescindible demostrar el nivell de C1B, per això es farà la prova de selecció a través de google forms

Nivell Advanced
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell B2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès C1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell C1 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el CAE (Certificate Advanced in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del Certificate in Advanced English (CAE).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos orals ben estructurats, clars i detallats de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic), sobre diversitat de temes, amb diferents funcions, fins i tot amb usos emocionals, al•lusius i humorístics, en interacció i dirigits a un únic interlocutor, un col•lectiu reduït o una audiència amplia.
• Expressar-se espontàniament, amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, en diversitat de situacions, utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opinions de manera precisa, prendre i mantenir la paraula i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres interlocutors, utilitzant un repertori ampli de lèxic i d’estructures, i suplint fàcilment les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
• Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat.
• Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció de l’interlocutor o interlocutors.
• Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos escrits d’una certa extensió, clars, detallats, ben estructurats i cohesionats, amb objectius i funcions diverses, i de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic).
• Expressar-se amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opinions de manera precisa, i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres interlocutors, suplint les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
• Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat sobre temes de diferents àmbits, amb un alt grau de correcció gramatical i l’ús d’un repertori lèxic ampli i ric.
• Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció del lector o lectors.
• Comprendre, amb cert detall i sense gaire esforç -fins i tot en condicions acústiques poc favorables, textos orals conceptualment i lingüísticament complexos sobre temes concrets i abstractes, encara que no siguin de la seva especialitat, articulats a velocitat normal o ràpida, si l’accent li és familiar o té temps per acostumar-s’hi. Reconèixer els implícits i els usos al•lusius i connotatius, quan es disposa de context suficient, i identificar el sentit d’una àmplia gama d’expressions idiomàtiques i col•loquials.
• Identificar els canvis de registre i reconèixer diferents varietats no estàndard de la llengua i llenguatges específics d’un grup social, generacional o professional.
• Comprendre amb detall textos escrits llargs, conceptualment i lingüísticament rics i complexos, sobre temes concrets i abstractes, tant si es relacionen amb el seu camp d’especialitat professional, com si no; copsar els implícits, els usos al•lusius i connotatius, i els matisos subtils, així com identificar el sentit d’una àmplia gama d’expressions idiomàtiques i col•loquials, sempre que es puguin tornar a llegir les seccions que puguin resultar difícils.
• Reconèixer diferències d’estil en textos de caràcter literari, periodístics, tècnics, de divulgació, publicitaris, i administratius adreçats al públic en general, així com en textos de diferent tipologia publicats en diferents suports.

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu: Col·lectius
1.2. Els determinants: casos especials. Els partitius
1.3. El verb
1.3.1. El subjuntiu usat després de mots que suggereixen necessitat o preferència
1.3.2. Verbs intransitius i transitius amb un i més d’un complement.
1.3.3. Variants geogràfiques/arcaiques en determinats temps i formes verbals:
1.4. El sintagma nominal: Usos no possessius del genitiu saxó
1.5. L’oració. Oracions d’infinitiu i gerundis
1.6. Qüestions de modalitat: Ampliació i consolidació a les alternatives als modals

2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Fonemes vocàlics i consonàntics: Elisió. Aspiració posterior d’oclusives sordes en posició tònica. Pronunciació alveolar. Principals trets diferencials entre varietats geogràfiques
2.2. Relació fonema-grafemes: Pronunciació de llocs geogràfics, marques comercials, noms i cognoms freqüents. Cultismes i neologismes. Alguns grafemes especialment difícils

3. Continguts ortogràfics
3.3. Convencions estilístiques en paràgrafs, dates, titulars, títols, diàlegs…
3.4. Convencions de la separació de paraules entre línees.

4. Continguts lèxics i semàntics
4.1 Ampliació de repertoris lèxics d’acord amb els objectius especificats per a aquest nivell en un ample ventall de registres (formal, informal, col·loquial...) i de varietats geogràfiques, històriques i socials de la llengua. Cultismes, neologismes i vulgarismes
4.2. Formació de paraules. Mecanismes de composició. Verbs compostos
4.3. Interjeccions i onomatopeies
4.4. Préstecs i mots d’origen estranger
4.5. Usos idiomàtiques i expressius del lèxic: expressions idiomàtiques, frases fetes, refranys. Expressions idiomàtiques. Binomials
4.6. Blends: tanorexic, satnav.

Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Preparatòria Acreditació Certificate in Advanced English (CAE)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,52

Persones formades

282
Descarrega la informació del curs aqui.