Ref.76796

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 20-04-2021
FINAL: 13-07-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:30 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Ruben Alejandro, Giuliano Simon

Valoració del curs

9,5
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès C.2.A.

angles-c-2-a-76796

Aquest curs C2A és el primer trimestre d'un itinerari de el nivell C2 (Proficiency) que es divideix en 4 trimestres (C2S, C2B, C2C & C2D).

Per a ser admès a el curs C2A s'exigeix:

- dominar l'anglès de manera excepcional, amb un nivell avançat d'anglès, amb una expressió correcta, fluida, espontània, coherent, sense mostres evidents d'esforç per trobar l'expressió o vocabulari adequats.

- tenir un grau d'expressió diversificada pel que fa a lèxic, estructures gramaticals i la gestió global del discurs.

- tenir la capacitat de comprendre una àmplia varietat de textos i discursos extensos i amb nivell d'exigència, així com reconèixer en ells els sentits implícits.

- tenir la capacitat de produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió de el text. - poder fer presentacions de manera coherent i resumida.

- ha de poder expressar-se amb un grau de precisió, distin

Nivell Advanced
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell C1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès C2 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell C2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el CPE (Certificate Proficiency in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:

- Llegir i escriure textos de qualsevol tipus i sobre qualsevol tema.
- Expressar opinions i emocions amb matisos i amb participació activa en qualsevol entorn acadèmic o professional.
- Relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors
- Utilitzar i combinar amb fluïdesa construccions gramaticals complexes com temps verbals, oracions condicionals desitjos, i preferències en diversos contextos

- Comprendre qualsevol tipus de registre tant en converses presencials com en discursos retransmesos.
- Produir missatges clars, fluids i ben estructurats.
- Posseir un bon domini del llenguatge sostingut, i ser conscient dels nivells connotatius del significat.
- Participar amb confiança en debats i discussions de contingut complex.
- Comprendre i interpretar gran varietat de formes de llengua escrita, amb molt girs col·loquials, apreciant distincions d'estil i significat.
- Escriure textos complexos amb claredat i fluïdesa, amb un estil apropiat i eficaç, així com amb una estructura lògica.
- Utilitzar amb major domini una gamma més àmplia de vocabulari complex sobretot a nivell d'expressions idiomàtiques, metàfores, phrasal verbs i descripcions més elaborades.
- Transmetre amb precisió matisos subtils de significat utilitzant un àmplia sèrie de procediments de modificació.
- Escriure cartes formals, propostes i crítiques d'entre 300-350 paraules

mes...

1. ATTITUDES AND BELIEFS
Video lesson: Daily dilemmas. Definite, indefinite and zero article. Reading: Morals in society. Nouns and noun suffixes. Collocations: say, speak, talk and tell. Vocabulary: lifestyles. Speaking. Phrasal verbs. Idioms: emotions. Writing an essay

2. SCIENCE AND PROGRESS
Listening: Building development. Pronouns and determiners. Reading: New IT's. Position of adjectives and adverbs. Collocations: intensifying and softening adverbs. Vocabulary: development and Technology. Speaking. Phrasal verbs. Idioms: similes. Writing an article

3. PUBLICITY
Listening: English as a foreign national Language. Verbs and objects. Reading: Innovation in advertising. Advanced verb tenses. Collocations: make. Vocabulary: media and marketing. Speaking. Phrasal verbs. Idioms: Headlines. Writing a review

4. OCCUPATIONS
Video lesson: Happiness at work. Use of modal verbs. Reading: The annoying routine. Conditional and subjunctive tenses. Collocations: work. Vocabulary: Career and work. Speaking. Phrasal verbs. Idioms: jokes. Writing a report.

5. ECONOMY AND MARKETS
Listening: Shopaholics. Contrast and concession connectors. Reading: Family resources. Relative clauses. Collocations: finances. Vocabulary: business and finance. Speaking. Phrasal verbs. Idioms: binomial pairs. Writing an article

6. ETHICS AND REGULATIONS
Video lesson: Sources of law. Reported speech. Reading: Best advisor in town. Passive Voice. Collocations: authority. Vocabulary: crime and punishment. Speaking. Phrasal verbs. Idioms: proverbs. Writing a letter

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
- Redaccions.
- Exercici oral.
- Exercicis de comprensió oral.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Ruben Alejandro, Giuliano Simon

Valoració del curs

9,5
Descarrega la informació del curs aqui.