Ref.72544

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 04-03-2020
FINAL: 20-05-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
14762
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès C2.D

angles-c2-d-72544

Nivell Advanced
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell C1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès C2 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell C2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el CPE (Certificate Proficiency in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

- Llegir i escriure textos de qualsevol tipus i sobre qualsevol tema.
- Expressar opinions i emocions amb matisos i amb participació activa en qualsevol entorn acadèmic o professional.
- Relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors
- Utilitzar i combinar amb fluïdesa construccions gramaticals complexes com temps verbals, oracions condicionals desitjos, i preferències en diversos contextos

- Comprendre qualsevol tipus de registre tant en converses presencials com en discursos retransmesos.
- Produir missatges clars, fluids i ben estructurats.
- Posseir un bon domini del llenguatge sostingut, i ser conscient dels nivells connotatius del significat.
- Participar amb confiança en debats i discussions de contingut complex.
- Comprendre i interpretar gran varietat de formes de llengua escrita, amb molt girs col·loquials, apreciant distincions d'estil i significat.
- Escriure textos complexos amb claredat i fluïdesa, amb un estil apropiat i eficaç, així com amb una estructura lògica.
- Utilitzar amb major domini una gamma més àmplia de vocabulari complex sobretot a nivell d'expressions idiomàtiques, metàfores, phrasal verbs i descripcions més elaborades.
- Transmetre amb precisió matisos subtils de significat utilitzant un àmplia sèrie de procediments de modificació.
- Escriure cartes formals, propostes i crítiques d'entre 300-350 paraules

mes...

1. Attitudes and beliefs
1.1. Video lesson: Daily dilemmas
1.2. Definite, indefinite and zero article
1.3. Reading: Morals in society
1.4. Nouns and noun suffixes
1.5. Collocations: say, speak, talk and tell
1.6. Vocabulary: lifestyles
1.7. Speaking
1.8. Phrasal verbs
1.9. Idioms: emotions
1.10. Writing an essay

2. Science and progress
2.1. Listening: Building development
2.2. Pronouns and determiners 2.3. Reading: New IT's
2.4. Position of adjectives and adverbs
2.5. Collocations: intensifying and softening adverbs
2.6. Vocabulary: development and technology
2.7. Speaking
2.8. Phrasal verbs
2.9. Idioms: similes
2.10. Writing an article

3. Publicity
3.1. Listening: English as a foreign national language
3.2. Verbs and objects
3.3. Reading: Innovation in advertising
3.4. Advanced verb tenses
3.5. Collocations: make
3.6. Vocabulary: media and marketing
3.7. Speaking
3.8. Phrasal verbs
3.9. Idioms: Headlines
3.10. Writing a review

4. Occupations
4.1. Video lesson: Happiness at work
4.2. Use of modal verbs
4.3. Reading: The annoying routine
4.4. Conditional and subjunctive tenses
4.5. Collocations: work
4.6. Vocabulary: Career and work
4.7. Speaking
4.8. Phrasal verbs
4.9. Idioms: jokes
4.10. Writing a report

5. Economy and markets
5.1. Listening: Shopaholics
5.2. Contrast and concession connectors
5.3. Reading: Family resources
5.4. Relative clauses
5.5. Collocations: finances
5.6. Vocabulary: business and finance
5.7. Speaking
5.8. Phrasal verbs
5.9. Idioms: binomial pairs
5.10. Writing an article

6. Ethics and regulations
6.1. Video lesson: Sources of law
6.2. Reported speech
6.3. Reading: Best advisor in town
6.4. Passive voice
6.5. Collocations: authority
6.6. Vocabulary: crime and punishment
6.7. Speaking
6.8. Phrasal verbs
6.9. Idioms: proverbs
6.10. Writing a letter

(simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
- Redaccions.
- Exercici oral.
- Exercicis de comprensió oral.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
14762
Descarrega la informació del curs aqui.