Ref.73032

Reus

Presencial

LLOC: CCOO Reus.
PL Villarroel 2 bxos

INICI: 13-03-2020
FINAL: 28-03-2020

DURADA: 35 hores

HORARI: divendres i dissabte de 09:00 a 15:00 i de 15:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
18662

Valoració del curs

9,51

Persones formades

2785
Descarrega la informació del curs aqui.

CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies

cap-formacio-continua-renovacio-mercaderies-73032

Adreçat a conductors professionals de transport per carretera de mercaderies o de viatgers, titulars d'un permís de conducció expedit abans del:

• 11 de setembre de 2009: C1, C1 + E, C, C + E
• 11 de setembre de 2008: D1, D1 + E, D o D + E

És imprescindible presentar una còpia del carnet de conduir vigent el dia de la prova de selecció per a poder inscriure's al curs.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Que els participants renovin el certificat d’aptitud professional.
Obtenir el primer certificat d’aptitud professional (conductors amb permís de conduir de les categories C1; C1+E; C; C+E; expedit abans de l’11 de setembre de 2009; i conductors amb permís de conduir de les categories D1; D1+E; D; D+E expedit abans de l’11 de setembre de 2008 que estan exempts d’obtenir la qualificació inicial però que han de superar un curs de formació continua en el període publicat segons el Real Decret 1032/2007 per tal d’obtenir el seu primer certificat d’aptitud professional)

Els alumnes, en finalitzar l'acció formativa, seran capaços de:

1. Coneixements teòrics i pràctics:
• Conèixer les característiques de la cadena cinemàtica per optimitzar la seva utilització
• Conèixer les característiques tècniques i el funcionament dels dispositius de seguretat del vehicle
• Optimitzar el consum de carburant
• Conèixer l’entorn social del transport per carretera i el seu reglament
• Avaluar situacions de emergència
2. Actituds i valors:
• Conscienciar de la responsabilitat de la conducció de vehicles i dels riscos de la carretera i dels accidents de treball

mes...

Els continguts d’aquesta acció es corresponent amb els que s’estableixen a l’apartat B de l’annex 1 del Reial Decret 1032/2007, pel que es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport por carretera, en relació a l’obligatorietat dels conductors de superar un curs de durada de 35 hores cada cinc anys.

UF1. Formació avançada sobre conducció racional basada en normes de seguretat
• Característiques de la cadena cinemàtica
• Característiques i funcionament dels dispositius de seguretat
• Optimització del consum del carburant

UF2. Aplicació de la reglamentació (5 hores)
• Entorn social del transport en carretera i la seva reglamentació

UF3. Salut, seguretat viària i mediambiental, servei, logística (22 hores)
• Riscos a la carretera i accidents al treball
• Aptitud física i mental
• Situacions d’emergència

Tipus de la prova: Prova teòrica. Constarà de 10 preguntes de tot el temari, amb quatre opcions de resposta i només sent una correcta
Durada i lloc de realització: 30 minuts, a l’aula teòrica
Valoració: La puntuació serà numèrica de 0 a 10 i per tal d’aprovar s’ha d’obtenir 6 punts.
Temporització: A partir del 80% del curs, previsiblement en la penúltima sessió.

Tipus de la prova: Prova pràctica. Simulació d’una jornada de treball: els alumnes hauran de realitzar, en un disc-diagrama homologat, les anotacions corresponents a la conducció d’una jornada laboral, en què utilitzen dos vehicles diferents.
Durada i lloc de realització: 30 minuts, a l’aula teòrica
Valoració: Per cada error en les anotacions obligatòries que ha de realitzar el conductor, es restarà 1’5 punts. Per superar la prova serà necessari un 5.

La nota de l’avaluació final s’obtindrà de trobar la mitjana entre les notes de la prova teòrica i la prova pràctica.

Conduent Acreditació Certificat d’Aptitud professional CAP

RD/DECRET:1032/2007 data:20-07-2007

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
18662

Valoració del curs

9,51

Persones formades

2785
Descarrega la informació del curs aqui.