Ref.79046

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: CCOO Cornellà.
CTRA d'Esplugues 68

INICI: 03-02-2022
FINAL: 10-02-2022

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.png

Valoració del curs

9,19

Persones formades

94
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

COML0309_UF0927_Gestió de l’equip de treball del magatzem

coml0309_uf0927_gestio-de-lequip-de-treball-del-magatzem-79046

- Títol de Batxillerat, BUP o nivells superiors.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat del Nivell 3.
- Estar en possessió d’un Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional i àrea a la que es vol accedir.
- Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Aquesta acció es correspon amb la unitat formativa "Disseny i organització del magatzem" (UF0927) corresponent al mòdul formatiu "Organització de magatzems" (MF1014_3) del certificat de professionalitat COML0309 Organització i gestió de magatzems.

• Organitzar els recursos, humans i tècnics, del magatzem en funció del tipus i volum d’activitat a realitzar per assolir la màxima eficiència, respectant la normativa vigent de seguretat i higiene del magatzem.
• Zonificar el magatzem utilitzant criteris d’eficiència i optimitzant l’espai disponible per minimitzar els recorreguts interns i els costos del magatzem.
• Determinar els temps i estàndards de les operacions i moviments interns del magatzem per millorar l’eficiència i eficàcia del servei.
• Elaborar i controlar el pressupost del magatzem atenent els costos per tal d’identificar desviacions i proposar mesures correctores.
• Supervisar els processos i activitats del magatzem aplicant els procediments i sistemes de qualitat establerts per l’organització per a la millora continua i detecció de necessitats del servei de magatzem.
• Organitzar programes de manteniment preventiu d’instal·lacions i equips optimitzant el funcionament del magatzem.
• Dirigir l’equip humà del magatzem facilitant la seva implicació i motivació a través de tècniques de lideratge i resolució de conflictes.

• Determinar estils de direcció i lideratge de l’equip de treball en les diferents situacions que es plantegen en les operacions diàries de un magatzem.
• Elaborar estratègies de resolució i negociació en diferents situacions de conflicte habituals en l’equip humà del magatzem.
• Aplicar tècniques de comunicació en les diferents situacions que es plantegen en les operacions diàries de un magatzem.
• Definir els objectius d’un pla de formació per a millorar l’eficiència i qualitat del servei del magatzem.

mes...

1. Organització i gestió de l'equip humà del magatzem
• Organització del treball en el magatzem:
- Assignació de funcions, mitjans per a la seva execució i atribució de responsabilitats.
- Definició de llocs de treball.
• Nivells de direcció:
- Estratègic (alta direcció),
- Tàctic (direcció a nivell mitjà),
- Operatiu (direcció bàsica).
- Habilitats associades: tècniques i humanes.
• La direcció per objectius:
- Finalitat i característiques. Avantatges.
- L'objectiu: Concepte, tipus i característiques.
- Formulació d'objectius. Indicadors de consecució dels mateixos, quantitatius i qualitatius.
• Organització del treball en equip.
- La coordinació del grup.
- Mètodes i experiències.
• Lideratge, autoritat, poder.
- El líder neix o es fa.
- Tipus de lideratge: autoritari, persuasiu, consultiu, participatiu.
- Lideratge, direcció i control.
• La motivació de l'equip.
- Incentius i necessitats del personal.
• Factors motivadors: reconeixement, responsabilitat, progrés professional, retribució, assoliment d'objectius.
• Avaluació de resultats i de persones

2. Tècniques de comunicació aplicats al treball i gestió de l’equip humà del magatzem. Negociació de conflictes.
• El treball en equip: Divisió de tasques, polivalència, coordinació, comunicació, millora contínua.
• El treball en equip en el magatzem.
- Visió global i actuació local.
- Repercussió de les actuacions personals en el funcionament del grup.
• Dificultats i barreres en la comunicació entre persones. Com superar-les.
• Tècniques de comunicació de treball en grup en general i en l'equip del magatzem en particular.
• Tipus d'actitud davant el treball: passiva, activa, proactiva.
• Formes d'expressió:
- Assertiva. - No assertiva. - Agressiva.
• L'opinió constructiva i la no constructiva.
- Diàleg i discussió.
• Com acceptar i extreure el missatge positiu de les crítiques.
• La comunicació en l'equip:
- El missatge: Característiques.
- Canals de transmissió i comunicació: el tauló, el butlletí, la intranet, el diàleg en grup i privat. Uns altres.
• Àrees i processos del treball en el magatzem susceptibles de generar conflictes. Identificació i causes.
• Conflictes i mediació:
- Concepte de mediació, límits, aportació, forma d'exercir-la.
• Visió positiva del conflicte com a element que potencia la participació i la cohesió de l'equip així com l'assoliment dels objectius.
• Metodologia d'actuació en un conflicte:
- Els fets objectius i la percepció dels mateixos pels participants;
- El desacord;

3. Formació del personal, qualitat i competitivitat.
• Els plans de formació: Estructura, contingut, objectius. Incidència de la formació en la qualitat de servei.
• La formació contínua i la formació de nou personal.
- Fases i objectius en el disseny d'un pla de formació.
- La formació i el factor humà.
- Formació i motivació.

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica.
- Resolució d’un cas pràctic.
- Exercicis de càlcul matemàtics.

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Conduent Acreditació Unitat formativa "Disseny i organització del magatzem" (UF0927) del mòdul formatiu "Organització de magatzems" (MF1014_3) del certificat de professionalitat COML0309 Organització i gestió de magatzems.

RD/DECRET:642/2011 data:

Entitats SubvencionadoresConsorci.png

Valoració del curs

9,19

Persones formades

94
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.