Ref.75976

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 16-11-2020
FINAL: 11-12-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
19642

Valoració del curs

9,25

Persones formades

134
Descarrega la informació del curs aqui.

Comptabilitat avançada

comptabilitat-avancada-75976

Aquest curs es farà en modalitat Aula Virtual en la seva totalitat.

Les 60 hores lectives es distribuiran en 15 sessions d’aula virtual que es realitzaran de dilluns a dijous des de el 12 de novembre al 11 de desembre de 17:00 a 21:00h

- Donar una visió global i integradora de la comptabilitat
- Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu- financeres.
- Definir la relació entre comptabilitat i finances.

- Donar una visió global i integradora de la comptabilitat
- Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu- financeres.
- Definir la relació entre comptabilitat i finances.

mes...

1. Recordatori de conceptes generals
1.1. Cas pràctic

2. Immobilitzat
2.1. Valoració dels immobilitzats
2.2. Amortització: Comptabilització. Normativa fiscal de valoració

3. Provisions i deterioraments de valor
3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor: El principi de prudència
3.2. Principals provisions en el PGC: Tractament comptable inicial i posterior
3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC: Tractament comptable inicial i posterior
3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats: Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles

4. Moneda estrangera
4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera: Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior
4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera: Diferències de canvi. Partides monetàries i no monetàries.
4.3. Tractament comptable de les operacions: En el moment de realitzar-se. En el moment final Ajustaments a final d’exercici

5. Valors mobiliaris
5.1. Concepte de valors mobiliaris
5.2. Principals tipus de valors: Instruments de patrimoni. Instruments de deute
5.3. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG: Informació que ens aporta la classificació. Grups
5.4. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG de Pymes: Grups
5.5. Concepte de cost amortitzat: El tipus d’interès efectiu. Significat. Càlcul
5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions
5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici

6. Comptabilització del Impost de societats
6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes: Principals impostos de cada tipus
6.2. Definició del Impost de Societat: Àmbit d’aplicació. Base imposable. Tipus impositiu
6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable: Tipus de diferències: P
permanents i temporànies. Diferències entre unes i altres
6.4. Comptabilització del impost: Impost corrent. Impost diferit. Actius i passius per diferències impositives.
6.5. Bases imposables negatives: Compensació. Crèdit impositiu

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
19642

Valoració del curs

9,25

Persones formades

134
Descarrega la informació del curs aqui.