Ref.77130

*** ONLINE ***

MIXTA:
9 h aula virtual
26 h teleformació

INICI: 25-05-2021
FINAL: 05-07-2021

DURADA: 35 hores

HORARI: dimarts de 18:00 a 19:10 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Mónica, Vázquez Selma
Descarrega la informació del curs aqui.

Educació inclusiva: autisme

educacio-inclusiva-autisme-77130

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Introduir als professionals de l'educació en els principals elements derivats de l'espectre autista per a la seva consideració a l'aula.

1. Introducció
1.1. Què és l'autisme?
1.2. Simptomatologia i graus.
1.3. Causes de l'autisme.
1.4. Característiques de l’autisme: motriu, emocional, comunicatiu, social i cognitiu.
1.5. Trastorns associats al autisme (comorbiditats).
1.6. Detecció i diagnòstic de l’autisme.

2. Neurodesenvolupament
2.1. Etapes de l'autisme
2.2. Autisme en la infància i adolescència.
2.3. Autisme en l’adultesa.

3. Avaluació Psicològica
3.1. Recull d’informació: quina informació pot aportar l’escola i la família?
3.2. Coordinació amb l’equip multidisciplinari.
3.3. El paper de l’equip docent i la família durant l’avaluació psicològica.

4. Orientació a la família.
4.1. Acompanyament en l’acceptació de l’autisme.
4.2. Psicoeducació familiar.
4.3. Recursos per a la família (incloses les TIC i APPs
4.4. Paper dels germans i de les germanes dintre i fora de l’escola.

5. Àrea educativa (escolar):
5.1. Metodologies d’aprenentatge.
5.2. Sistemes de comunicació augmentativa (pictogrames).
5.3. Activitats segons objectius i ús dels centres d’interès de la persona amb autisme.
5.4. L’anticipació: recurs necessari en la quotidianitat escolar i fora d’ella (colònies, sortides...).
5.5. Activitats a realitzar segons les necessitats, dificultats i potencialitats de la persona amb autisme.
5.6. Col·laboració amb l’entorn social (pares i mares, família extensa, amistats, professionals externs a l’escola, etc.).
5.7. Relacions en l'entorn social: com ajudar-los a gestionar les relacions socials i millorar la socialització.
5.8. L’ús de les TIC i les Apps.
5.9. El joc com a eina de socialització i treball de les habilitats i capacitats.
5.10. Ús de programes gratuïts per crear material per l’alumnat amb TEA (exemple: canva).
5.11. Adaptacions curriculars significatives i no significatives (metodològiques).

6. Intervenció i necessitats psicopedagògiques i educatives.
6.1. Enfocament i estratègies educatives.
6.2. Intervenció Psicopedagògica.
6.3. Modalitats d'escolarització.
6.4. Programes a realitzar.
6.5. Tractaments i teràpies: Teràpia cognitivo-conductual. Escenoteràpia. Teràpia sistèmica. Psicomotricitat. Teràpia amb animals. Musicoteràpia. Farmacologia: què podem observar a l’aula? (efectes esperats, efectes secundaris, etc.).

Prova teòrica: qüestionari amb 4 preguntes obertes
Prova pràctica: realitzar un document (màxim una pàgina) amb aquells suports, adaptacions i necessitats que haurà de planificar la nova escola per aconseguir que una alumne amb autisme pugui seguir el curs escolar.
El pes de l’avaluació final és del 60% de la nota final.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Mónica, Vázquez Selma
Descarrega la informació del curs aqui.