Ref.79444

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 23-02-2022
FINAL: 23-03-2022

DURADA: 40 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,78

Persones formades

52
Descarrega la informació del curs aqui.

Finances per a no financers

finances-per-a-no-financers-79444

Aquest curs es farà a través d'aula virtual

- Introduir en el món de les finances al personal que normalment no treballa en aquest àmbit, proporcionant una visió integrada dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l'anàlisi, planificació i control.

- Conèixer conceptes bàsics sobre comptabilitat i el pla general comptable.
- Comprendre els aspectes que formen part d'una anàlisi econòmic-financera d'una empresa així com del seu control de gestió.
- Adquirir les nocions necessàries sobre finances i gestió econòmica de l'empresa.
- Conèixer la gestió financera d'una empresa.

mes...

1. La comptabilitat en l'empresa
1.1. Pla General Comptable: Estructura i marc conceptual
1.2. Conceptes bàsics de la comptabilitat financera

2. Anàlisi econòmic - financera
2.1. Els estats financers
2.2. Anàlisi de la solvència
2.3. Anàlisi de l'endeutament financer
2.4. Anàlisi de l'autonomia financera
2.5. Anàlisi de la liquiditat
2.6. El Fons de Maniobra
2.7. El Cicle d'explotació
2.8. Període de maduració

3. Control de gestió
3.1. Àrees de control
3.2. Costos, Tresoreria i pressupostos
3.3. Indicadors i quadres de comandament

4. Introducció a les finances
4.1. Patrimoni
4.2. Fons de maniobra
4.3. El balanç de la situació: Actiu i passiu
4.4. El compte de pèrdues i guanys
4.5. Ratis

5. Gestió econòmica de l'empresa
5.1. Cash flow. Autofinanciació
5.2. Rendibilitat econòmica i Rendibilitat financera
5.3. Apalancament
5.4. Llindar de rendibilitat
5.5. Anàlisi de costos: cost-benefici
5.6. Anàlisi d'inversions
5.7. Pressupostos de tresoreria

6. Gestió financera de l'empresa
6.1. Fonts de finançament a curt termini
6.2. Fonts de finançament a llarg termini
6.3. Anàlisi patrimonial dels estats financers
6.4. Inversió en productes bancaris
6.5. Inversió en borsa

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:

- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Resolució d’exercicis comptables
- Una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,78

Persones formades

52
Descarrega la informació del curs aqui.