Ref.77390

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
C EMPORDA 7-13

INICI: 25-01-2021
FINAL: 08-07-2021

DURADA: 540 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresSOC.pngSPEE.png

Persones formades

30
Descarrega la informaci贸 del curs aqui.Descarrega mes informaci贸 del curs aqui.

FMEH0109_MF0091_Mecanitzat per arrancada de ferritja

fmeh0109_mf0091_mecanitzat-per-arrancada-de-ferritja-77390

- Estar en possessi贸 del t铆tol de Graduat en Educaci贸 Secund脿ria Obligat貌ria.
- Estar en possessi贸 d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del m貌dul o m貌duls formatius i/o del certificat de professionalitat a qu猫 desitja accedir.
- Estar en possessi贸 d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa fam铆lia i 脿rea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acad猫mic d'acc茅s als cicles formatius de grau mitj脿 per al nivell 2 o b茅 haver superat les corresponents proves d'acc茅s regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'acc茅s a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formaci贸.

El personal al servei de les administracions p煤bliques nom茅s pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Per a menors de 65 anys

Aquesta acci贸 es correspon amb el m貌dul formatiu Mecanitzat per arrencada de ferritja MF0091_2 del certificat de professionalitat FMEH0109 Mecanitzat per arrencament de ferritja

Mecanitzar els productes per arrencada de ferritja.

- Analitzar la documentaci贸 t猫cnica subministrada per a la mecanitzaci贸 correcta del producte segons els criteris de qualitat establerts.
- Construir i afilar eines per a mecanitzats especials utilitzant m脿quines i elements
- auxiliars.
- Muntar la pe莽a que s'ha de mecanitzar en l'estri m茅s adequat regulant les pressions d'amarratge en funci贸 del tipus de material i la forma.
- Mecanitzar per arrencada de ferritja mitjan莽ant les m脿quines eina i d'acord amb les normes de prevenci贸 de riscos laborals i protecci贸 del medi ambient.
- Obtenir en la pe莽a mecanitzada les caracter铆stiques (geom猫triques i dimensionals) establertes a la fitxa de treball
- Establir el manteniment de la m脿quina, i determinar-ne les normes generals d'煤s, a partir de l'informe de manteniment preventiu
- Comprovar que les variables tecnol貌giques del programa es corresponen amb l'ordre de fabricaci贸 d'un proc茅s de mecanitzat.
- Mecanitzar i optimitzar el programa CNC efectuant els mecanitzats de primeres peces (sempre que sigui possible en funci贸 del nombre de peces que s'han de mecanitzar), comprovant les especificacions del pla de la pe莽a i corregint, si s'escau, els errors detectats.
- Comparar el resultat obtingut amb el pla de la pe莽a que s'ha de mecanitzar i modificar al programa les possibles causes.
- Controlar la marxa del mecanitzat en processos autom脿tics i comprovar el funcionament correcte dels elements que intervenen en la producci贸, aix铆 com el compliment dels temps i els terminis de lliurament.
- Redactar informes i registres de producci贸 amb els resultats de les comprovacions dutes a terme en l'entorn real de treball.
- Identificar que la mat猫ria primera reuneix les condicions f铆siques i dimensionals requerides a la documentaci贸 t猫cnica de la pe莽a, el pla i el full de proc茅s.
- Identificar els instruments de mesura i comparaci贸 descrits al full de proc茅s per a cadascuna de les operacions de mecanitzat.
- Utilitzar els diferents aparells de verificaci贸 seguint les t猫cniques d'煤s correctes que garanteixin la fiabilitat de la presa de dades.
- Establir procediments per controlar i mantenir els processos de mesura sota control estad铆stic, incloent-hi l'equip, els procediments i les habilitats de l'operador.
- Analitzar les mesures de prevenci贸 i de seguretat respecte a les actuacions de la manipulaci贸 de les instal鈥acions i els equips, contingudes en els plans de seguretat de les empreses del sector.
- Aplicar el pla de seguretat i analitzar les mesures de prevenci贸, seguretat i protecci贸 mediambiental de l'empresa.
- Analitzar les mesures preventives que s'han d'adoptar per a la prevenci贸 de riscos i l'aplicaci贸 de normes mediambientals durant l'execuci贸 de les operacions en les m脿quines emprades en la mecanitzaci贸 per arrencada de ferritja.

mes...

UF0881 - Proc茅s de mecanitzaci贸 per arrencada de ferritja
1. Interpretaci贸 de la documentaci贸 t猫cnica per al mecanitzat.
- Plans:
鈥 Toler脿ncies geom猫triques, simbologia i interpretaci贸.
鈥 C脿lcul dels valors de toler脿ncia per eixos i forats.
鈥 Cat脿legs comercials d'eines:
鈥 Consultes de condicions de treball.
鈥 Formes i aplicacions per a les diferents operacions.
鈥 Processos de mecanitzat:
鈥 Simbologia i interpretaci贸.
2. Selecci贸 de la mat猫ria primera per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Caracter铆stiques mec脿niques.
- Per les aplicacions.
- Presentaci贸 comercial dels materials:
- Productes semiacabats.
- Productes acabats (xapa, pla ample i bigues de perfil).
- Productes d'acer laminat de qualitat especial.
- Tubs sense costures per a treballs a pressi贸.
- Amb costura soldada.
- Perfils conformats en fred.
- Material en preforma fos.
- Mat猫ria primera forjada.
3. M脿quines eina per a la mecanitzaci贸 per arrencada de ferritja.
- Torn:
鈥 Tipus de torn.
鈥 Aplicacions i operacions principals de mecanitzat:
鈥 Cilindratge, mandrinatge, escairament, foradament, estriatge, trossejament i roscatge.
鈥 Disposici贸 d'engranatges a la caixa Norton, lira o caixa d'avan莽os.
鈥 Fresadora:
鈥 Tipus de fresadora.
鈥 Operacions principals.
鈥 Trepant.
鈥 Brotxadora.
鈥 Puntejadora.
4. Accessoris auxiliars de les m脿quines eina per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Sistemes de fixaci贸 de peces:
- Per mitj脿 de mordasses mec脿niques, hidr脿uliques i pneum脿tiques.
- Sobre la taula mitjan莽ant brides o caragols.
- Muntatge de brides.
- Plat magn猫tic.
- Plat de grapes.
- Entre punts.
- Sistemes de fixaci贸 d'eines:
- Distinci贸 segons el tipus de m脿quina.
- Elecci贸 del sistema de centratge:
- Centradors mec脿nics, lluminosos, digitals, l脿ser, etc.
- Dispositius de les m脿quines eina:
- De comandament o maniobra.
- De transmissi贸 o mecanisme.
- De regulaci贸.
5. Esmolat i adaptaci贸 d'eines per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Tipus de m脿quines:
鈥 Esmoladora.
鈥 Rectificadora plana.
鈥 Rectificadora cil铆ndrica.
鈥 Mola.
鈥 T猫cniques d'esmolat.
鈥 Elecci贸 de pedres d'esmolar.
鈥 Angles d'eines.
6. Manteniment de m脿quines (greixatge i nivells).
- Objectiu de la lubricaci贸.
- Classificaci贸 dels productes lubricants:
- Estat.
- Origen.
- Obtenci贸.
- Normes b脿siques per al greixatge.
- Sistemes de greixatge:
- 脷s de greixadors.
- Anell i c脿mera de greix.
- Bany d'oli.
- Bomba.
- Altres sistemes de greixatge.

UF0882 - Comprovaci贸 i optimitzaci贸 del programa CNC per al mecanitzat per arrancada de ferritja
1. Funcions b脿siques de programaci贸 amb CNC.
- Estructura d'un programa CNC.
- Identificaci贸 de les funcions relacionades amb les condicions tecnol貌giques.
- Interpolacions circulars en avan莽 programat i m脿xim de m脿quina.
- Interpolacions circulars sentit horari i antihorari.
- Significaci贸 de les funcions M.
- Gen猫riques.
- Fabricant.
2. 脷s d'ordinadors en el nivell d'usuari.
- Entorn Windows i MSDOS.
- Gesti贸 de carpetes o directoris.
- Reenumeraci贸 de fitxers.
- C貌pia de fitxers a unitats extra茂bles.
- Configuraci贸 de programes de comunicaci贸.
- Execuci贸 de programes de transmissi贸.
3. Modes d'operaci贸 en m脿quines CNC.
- Manual:
鈥 Despla莽ament en continu.
鈥 Despla莽ament en incrementals.
鈥 Volant electr貌nic.
- MDI.
- Editor:
鈥 Edici贸 normal de programa.
鈥 Edici贸 amb programaci贸 assistida.
鈥 Edici贸 amb playback.
鈥 Edici贸 amb Teach-in.
- Simulaci贸 gr脿fica.
- Autom脿tic:
鈥 Execuci贸 en buit.
鈥 Bloc a bloc.
鈥 Cont铆nua.
- Comunicaci贸:
鈥 Entrada de dades.
鈥 Sortida de dades.
鈥 DNC.
4. Introducci贸 i modificaci贸 de programes de CNC.
- Acc茅s a pantalles.
- Modificaci贸 de dades en programes:
鈥 Tecles d'edici贸 (inserir, esborrar i alterar).
- Taula d'or铆gens.
- Taula de correctors.
- Funcions espec铆fiques de la botonera i les tecles de la placa de comandaments.
5. Mesures correctores en la detecci贸 d'errors.
- An脿lisi de les causes que produeixen l'error.
- Errors dimensionals:
鈥 Correctors d'eina.
鈥 Desgast d'eina.
鈥 Posici贸 de zero pe莽a.
鈥 Posicionament mec脿nic dels diferents components de m脿quina (cons portafreses, VDI, etc.).
- Geom猫trics:
鈥 Modificaci贸 del proc茅s.
鈥 Defectes de m脿quina.
- Qualitat superficial:
鈥 Condicions de mecanitzat.
鈥 Limitacions de cap莽al.
鈥 Vibracions per subjecci贸 incorrecta.
- Deformaci贸:
鈥 Pressions d'embridatge.
鈥 Muntatge incorrecte.
6. Registres i informes.
- Creaci贸 d'un registre d'incid猫ncies.
- Emplenament de parts d'avaries.
- Elaboraci贸 d'informes de gesti贸 d'incid猫ncies.


UF0883 - Verificaci贸 del producte mecanitzat per arrancament de ferritja
1. Metrologia.
- Concepte de mesura.
- Sistemes d'unitats:
鈥 Mides lineals i angulars.
鈥 Mesures especials.
鈥 Rosques, engranatges.
- Procediments de mesura i verificaci贸.
- T猫cniques de mesurar:
鈥 Dimensionals.
鈥 Trigonom猫triques.
鈥 Formes geom猫triques.
- Estris de mesura i comparaci贸 del producte mecanitzat.
- Estris de mesura directa:
鈥 Peu de rei. Tipus, funcionament i maneig.
鈥 Micr貌metre d'exteriors o interiors. Tipus, funcionament i maneig.
鈥 Normes de manteniment i conservaci贸.
- Instruments de comparaci贸:
鈥 D'ampliaci贸 mec脿nica.
鈥 Pneum脿tica, hidr脿ulica, el猫ctrica, electr貌nica i 貌ptica.
鈥 Normes d'煤s i conservaci贸.
- Instruments de verificaci贸:
鈥 Verificaci贸 de plenitud, paral鈥elisme i magnituds lineals.
鈥 Galgues.
2. T猫cniques de verificaci贸 del producte mecanitzat.
- Signes de mecanitzat i acabat superficial.
- T猫cniques de mesura, plenitud, angularitat, comparadors, rugos铆metre, m脿quines de mesurar, projector de perfils, etc.
- Acabat superficial, par脿metres de rugositat mitjana i m脿xima.
- Dur貌metre: escales de duresa aplicades en funci贸 dels materials.
- Verificaci贸 de dureses amb dur貌metres, interpretaci贸 de les escales.
- Comprovaci贸 de la rugositat de peces de mida, forma i grau d'acabat diferent amb el rugos铆metre.
- Errors de mesura i control de verificaci贸.
- Exactitud.
- Precisi贸 i apreciaci贸.
- Classificaci贸 dels errors.
- Relatiu als instruments de mesura. Calibratge, estat de conservaci贸, 煤s inadequat.
- Per ra贸 del verificador. Lectura falsa per error de paral鈥elisme o pressi贸 de contacte incorrecta.
- Com a conseq眉猫ncia d'errors geom猫trics de la pe莽a.
- Condicions ambientals de temperatura, humitat, etc.
- An脿lisi dels errors i de les causes.
- Periodicitat en la presa de mesures.
3. Control de qualitat del producte mecanitzat.
- Pautes de control.
- Processos estad铆stics i generaci贸 d'informes.
- Conceptes b脿sics:
鈥 Mesures centrals o de posici贸.
鈥 Mesures de dispersi贸.
鈥 Recorregut.
鈥 Desviaci贸 mitjana.
鈥 Vari脿ncia.
- Representaci贸 gr脿fica:
鈥 Diagrama de barres.
鈥 Diagrama de sectors.
鈥 Criteris d'interpretaci贸 de gr脿fics de control.
鈥 Informes i pautes de verificaci贸, aspectes que cal considerar per a la seva realitzaci贸 i presentaci贸.
- Defectes de qualitat t铆pics que presenten les peces mecanitzades i causes possibles d'aquests defectes.

UF0877 - Prevenci贸 de riscos laborals i medioambientals en el mecanitzat per arrancament de ferritja
1. Conceptes b脿sics sobre seguretat i salut a la feina.
- Feina i salut.
- Riscos professionals.
- Factors de risc.
- Conseq眉猫ncies i danys derivats de la feina:
鈥 Accident laboral.
鈥 Malaltia professional.
鈥 Altres patologies derivades del treball.
鈥 Repercussions econ貌miques i de funcionament.
- Marc normatiu b脿sic en mat猫ria de prevenci贸 de riscos laborals:
鈥 La llei de prevenci贸 de riscos laborals.
鈥 El reglament dels serveis de prevenci贸.
鈥 Abast i fonaments jur铆dics.
鈥 Directives sobre seguretat i salut a la feina.
- Organismes p煤blics relacionats amb la seguretat i salut a la feina:
鈥 Organismes nacionals.
鈥 Organismes de car脿cter auton貌mic.
2. Riscos generals i prevenci贸. Actuaci贸 en emerg猫ncies i evacuaci贸.
- Riscos en el maneig d'eines i equips.
- Riscos en la manipulaci贸 de sistemes i instal鈥acions.
- Riscos en l'emmagatzematge i el transport de c脿rregues.
- Riscos associats al mitj脿 de treball:
鈥 Exposici贸 a agents f铆sics, qu铆mics o biol貌gics.
鈥 El foc.
- Riscos derivats de la c脿rrega de treball:
鈥 La fatiga f铆sica.
鈥 La fatiga mental.
鈥 La insatisfacci贸 laboral.
- La protecci贸 de la seguretat i salut dels treballadors:
鈥 La protecci贸 col鈥ectiva.
鈥 La protecci贸 individual.
- Tipus d'accidents.
- Avaluaci贸 prim脿ria de l'accidentat.
- Primers auxilis.
- Socorrisme.
- Situacions d'emerg猫ncia.
- Plans d'emerg猫ncia i evacuaci贸.
- Informaci贸 de suport per a l'actuaci贸 d'emerg猫ncies.
3. Prevenci贸 de riscos espec铆fics en el mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Riscos de manipulaci贸 i emmagatzematge.
- Identificar els riscos de les instal鈥acions:
鈥 Caigudes.
鈥 Projecci贸 de part铆cules.
- Elements de seguretat en les m脿quines.
- Contactes amb subst脿ncies corrosives.
- Toxicitat i perillositat ambiental de greixos, lubricants i olis.
- Equips de protecci贸 col鈥ectiva (els requerits segons el mecanitzat per arrencada de erritja).
- Equips de protecci贸 individual (botes de seguretat, granota de treball, guants, ulleres, casc, davantal).

Prova te貌rica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pr脿ctica:
- Utilitza una aplicaci贸 inform脿tica
- Resoluci贸 d鈥檜n cas pr脿ctic
- Presentaci贸 d鈥檜n projecte
- Elaboraci贸 d鈥檜n producte o pe莽a
- Aplicaci贸 d鈥檜na t猫cnica concreta
- Exercicis de c脿lcul matem脿tics

L鈥檃valuaci贸 final 茅s de car脿cter obligatori, s鈥檋an d鈥檃provar les dos parts. Si algun alumne susp猫n la prova final, tindr脿 dret a examinar-se en una segona convocat貌ria.

Si el m貌dul te unitats, a la prova final s鈥檋aur脿 d'identificar la puntuaci贸 obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Aix铆 mateix, per aprovar, l'alumne haur脿 d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Entitats SubvencionadoresSOC.pngSPEE.png

Persones formades

30
Descarrega la informaci贸 del curs aqui.Descarrega mes informaci贸 del curs aqui.