Ref.73511

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
AV MONTILIVI 125

INICI: 25-01-2020
FINAL: 04-04-2020

DURADA: 42 hores

HORARI: dissabte de 10:00 a 14:00 hores

Afiliats/des: 130€
Nous Afiliats/des: 220€
No Afiliats/des: 330€

Nous/ves Afiliats/des: Persones amb 3 o menys quotes d’afiliació abonades abans de la formalització de la matricula, i que mantenen l’afiliació durant tot el curs. Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Fonaments educatius i normatius per la intervenció del/la Tècnic/a d’Integració Social en centres educatius

fonaments-educatius-i-normatius-per-la-intervencio-del-la-tecnic-a-dintegracio-social-en-centres-educatius-73511

Període de matricula:

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

- Aproximar l’alumnat a la normativa de referència pel que fa a la inclusió en els centres educatius.
- Aprofundir en el coneixement dels fonaments pedagògics de la intervenció social amb l’alumnat en risc d’exclusió, les seves famílies i l’entorn.
- Identificar i conèixer els factors de risc d’exclusió en els centres educatius, així com les mesures i estratègies per afavorir espais inclusius.
- Prevenir, detectar i intervenir en situacions d’absentisme escolar, establint col·laboracions coordinades amb agents externs.
- Fomentar la gestió positiva de conflictes per millorar el clima del centre educatiu.
- Identificar i conèixer els espais de coordinació i seguiment de l’alumnat en risc d’exclusió en els centres educatius.

mes...

1. Marc normatiu i competències professionals.

2. El desenvolupament d’habilitats d’autonomia personal i social en alumnes en situació de risc:
- Autonomia personal. Procés d'adquisició d'habilitats personals bàsiques en les etapes de l’ensenyament obligatori i post-obligatori. Factors que posen en risc l’adquisició de l’autonomia personal. Intervenció educativa: Adquisició, acompanyament i suport.
- Habilitats sòcio-emocionals i comunicatives. Tècniques d’adquisició, acompanyament i suport.
- Implicació de les famílies en l’educació dels fills/es. Carta de Compromís i acords addicionals. Acció Tutorial Compartida. Estratègies d’acompanyament escolar a casa.
- Acompanyament de l’alumnat en els processos de transició a la vida adulta i inserció sociolaboral. Itineraris formatius i professionalitzadors.

3. La inclusió social:
- La inclusió social. La inclusió escolar i social en l’educació obligatòria. Acollida de l’alumnat. Processos d’orientació i acompanyament per fomentar la participació de l’alumnat en risc d’exclusió en activitats del centre.
- Espais inclusius. La importància dels espais en els processos d’inclusió, relació i cohesió. Característiques dels espais inclusius. Mesures d’intervenció per fer més inclusius els espais comuns.
- Participació de les famílies. Importància de la participació de les famílies en els centres educatius. Pla d’acollida de les famílies Formes de participació. Acompanyament de les famílies més vulnerables per promoure la seva participació.

4- La prevenció, detecció i resolució de conflictes:
- La convivència. El pla de convivència als centres educatius. Valors i actituds. La norma. Tècniques i dinàmiques de relació i cohesió grupal.
- Gestió positiva de conflictes. El conflicte com a element inherent a les relacions humanes. Tècniques per a la gestió i resolució positiva de conflictes: negociació, facilitació, mediació, mesures reparadores i pràctiques restauratives.
- Protocols per a la millora de la convivència. Prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i ciberassetjament escolar entre iguals i persones LGTBI, les conductes d’odi i discriminació i la violència masclista entre iguals.
- Absentisme escolar. Definició. Estratègies relacionades amb la prevenció, detecció i intervenció davant l’absentisme. Col·laboració amb agents educatius externs.

5- Les relacions positives dels alumnes amb l’entorn
- Acompanyament de l’alumnat en activitats extraescolars i de lleure educatiu. Importància de l’educació no formal en l’èxit educatiu i social de l’alumnat en risc. Detecció de necessitats i interessos de l’alumnat atès. Orientació a l’alumnat en risc i les seves famílies en l’ús del temps lliure i en l’educació no formal.
- Relacions positives amb l’entorn. Programes socioeducatius. Dinamització dels espais informals públics com espais educatius. Treball en xarxa amb altres agents educatius de l’entorn en el marc de les pròpies competències.

- Assistir al 80% del curs.
- Entregar i superar la prova d'avaluació "resolució d'un cas pràctic".