Ref.72616

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
C EMPORDA 7-13

INICI: 11-05-2020
FINAL: 29-06-2020

DURADA: 75 hores

HORARI: dilluns, dimarts i dijous de 18:00 a 21:45 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,3

Persones formades

52
Descarrega la informació del curs aqui.

Francès A1.A

frances-a1-a-72616

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes
intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus
immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin
presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.
Comprensió oral
- Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació.
directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
- Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats,
en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.
Expressió oral
- Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.
Comprensió escrita
- Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context.
Expressió escrita
- Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació.
- Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb
una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.
Interacció oral i escrita
- Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol•licitar aclariments o repeticions.
- Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics.
Competència sociocultural i sociolingüística
- Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
- Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d'un registre estàndard.
- Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.
Competència lingüística
- Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
- Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.
Competència estratègica
- Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.
- Participar activament en el procés d'aprenentatge en col•laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
- Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats

mes...

LEÇON 1:
1. Grammaire : Présent des verbes (présentation)
2. Vocabulaire : L'identité
3. Situations orales : Se présenter
4. Phonétique : Repérage des sons difficiles, rythmes et enchaînement
5. Écrit : correspondance sons/graphies
6. Civilisation : L'espace francophone
LEÇON 2:
1. Grammaire : Conjugaison (verbes en -er)
2. Vocabulaire : L'état civil
3. Situations orales : Énumérer ce que l'on connaît et ce que l'on aime à propos d'un pays, d'une ville...
4. Écrit : compréhension : article de presse et portrait d'une
5. Personne expression : se présenter sur un site Internet
6. Civilisation : Première approche de la société française (noms, âges, origines, lieux d'habitation)
LEÇON 3:
1. Grammaire : Conjugaison (faire - aller - venir - vouloir - pouvoir - devoir)
2. Vocabulaire : Les loisirs
3. Situations orales : Parler de ses activités de loisirs
4. Phonétique : rythme du groupe verbe + verbe et de la phrase négative
5. Écrit : compréhension et expression : Cartes et messages d'invitation, d'acceptation ou de refus
6. Civilisation : Première approche de l'espace de la France
LEÇON 4:
1. Grammaire : Passé composé (présentation d'un évènement passé)
2. Vocabulaire : Les moments de la journée, de l'année
3. Phonétique : différenciation présent / passé
4. Écrit : compréhension : journal personnel
5. Expression : rédaction d'un fragment de journal personnel
6. Civilisation : Rythmes de l'année et rythmes de vie en France
LEÇON 5:
1. Grammaire : Comparaison simple
2. Vocabulaire : Les voyages Les transports
3. Situations orales : Présenter les avantages et les inconvénients d'uneactivité.
4. Phonétique : différentiation : [y] et [u] / [b] [v] et [f]
5. Écrit : compréhension : article de presse
6. Expression : récit des circonstances d'un voyage
7. Civilisation : Les transports en France
LEÇON 6:
1. Grammaire : Article partitif
2. Vocabulaire : La nourriture
3. Situations orales : Décrire et raconter un repas ou une fête
4. Phonétique : Rythme et intonation de la question
5. Écrit : compréhension : extrait de guide touristique
6. Civilisation : Les habitudes alimentaires des Français.
LEÇON 7:
1. Grammaire : La conjugaison pronominale
2. Vocabulaire : Les activités quotidiennes
3. Situations orales : Raconter sa journée
4. Phonétique : Rythme de la conjugaison pronominale

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,3

Persones formades

52
Descarrega la informació del curs aqui.