Ref.73310

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
C EMPORDA 7-13

INICI: 10-02-2020
FINAL: 05-05-2020

DURADA: 75 hores

HORARI: dilluns i dimarts de 18:00 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,62
Descarrega la informació del curs aqui.

Francès A2.B

frances-a2-b-73310

Capacitar a l'alumnat per utilitzar el idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i
interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en
diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin
expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin
presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva
Comprensió oral
- Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals i el registre, formal o informal, dins de l'estàndard, de missatges breus, clars i senzills, contextualitzats i sobre assumptes coneguts.
- Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos per mitjans diovisuals, sobre assumptes quotidians contextualitzats, pronunciats amb claredat, en bones condicions acústiques i sempre que existeixi la possibilitat de tornar a escoltar algunes parts més difícils.
Expressió oral
- Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per complir les funcions bàsiques de comunicació i les relacionades amb els seus interessos.
- Utilitzar un repertori lingüístic bàsic però suficient per fer-se comprendre, encara que amb un control encara limitat, amb necessitat de pauses, reformulacions, gestos i suport gràfic.
Comprensió escrita
- Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i detalls rellevants, el registre, formal o informal dins de l'estàndard, de correspondència personal habitual, així com de textos senzills sobre temes quotidians, recolzant-se en el context, el reconeixement de l'estructura i la disposició gràfica.
- Localitzar informació específica en llistats, anuncis, diaris, pàgines web, etc. I entendre normes o instruccions senzilles, de seguretat, d'ús d'un aparell, etc.
Expressió escrita
- Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, adequats a la situació de comunicació, en un registre neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics.
- Organitzar els textos i cohesionar-los amb recursos elementals, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit.
Interacció oral i escrita
- Realitzar intercanvis senzills, sense molt esforç i de manera eficaç, i participar activament en converses relacionades amb situacions de comunicació habituals, personals o professionals, utilitzant un llenguatge estàndard i amb l'ajuda dels interlocutors.
- Comprendre i escriure notes, missatges breus o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control limitat dels recursos lingüístics,reconeixent i utilitzant els formats i les convencions d'aquests tipus d'escrits.
Competència sociocultural i sociolingüística
- Conèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials més rellevants en la vida diària, així com els referits al propi àmbit, amb la finalitat de plasmar-los en el seu comportament i comunicació.
- Reconèixer i utilitzar les fórmules de salutació, de cortesia i de tractament més habituals.
- Utilitzar un registre formal i informal, bàsic però cura, en llengua estàndard i reconèixer algunes expressions col•loquials d'ús freqüent, així com referències culturals elementals relacionades amb la vida quotidiana.
- Comprendre els gestos, comportaments i valors diferents als propis, que s’amgauen en els aspectes socioculturals més quotidians
i evidents.
Competència lingüística
- Aconseguir un repertori s

mes...

LEÇON 1:
Grammaire : Le futur
La comparaison des qualités, des quantités et des actions
Vocabulaire : Le travail, l'éducation et la formation, le changement
Situations orales : Parler du futur à propos de domaines déjà étudiés
Faire des projets
Exprimer l'inquiétude, rassurer
Faire une proposition
Phonétique : Différenciation des voyelles nasales
Écrit : Compréhension de comptes rendus
Rédaction de la partie "études et formation d'un CV"
Développer brièvement une opinion sur un sujet d'éducation
Civilisation : L'enseignement en France
LEÇON 2:
Grammaire : Les pronoms "y" et "en"
L'expression de la condition
Vocabulaire : L'entreprise, le travail
Situations orales : Relater le contenu d'un bref article de presse, faire un bref commentaire de cet article
Choix et achat d'un vêtement
Exprimer des goûts et des préférences
Faire des suppositions
Phonétique : Rythme et enchaînent
pronom "en"
Écrit : compréhension : extraits de magazines : exemples de création de petites entreprises
Lettre de demande d'emploi
Rédaction de la partie "expérience professionnelle d'un CV", lettre de motivation.
Civilisation : Le travail en France
LEÇON 3:
Grammaire : Le subjonctif (emploi lié à quelques verbes)
L'expression de la quantité
Vocabulaire : L'administration, la politique
Situations orales : Exposer brièvement un fait et porter un jugement sur ce fait
Accuser, défendre quelqu'un
Interdire, demander une autorisation
Proposer de faire quelque chose, refuser, insister
Phonétique : Différenciation des formes du présent de l'indicatif et du subjonctif
Écrit : compréhension : extraits de presse : articles relatant des interdictions / Articles de presse sur la vie politique.
Rédaction : Contester ou approuver une décision ou un fait.
Civilisation : L'organisation administrative et politique de la France
LEÇON 4:
Grammaire : Les propositions relatives introduites par "que, qui, où"
La forme "en + participe présent"
Vocabulaire : La télévision et la radio
La presse écrite
Situations orales : Donner son avis sur un programme de télévision ou de radio / choisir un programme
Donner des instructions
Porter un toast
Accueillir quelqu'un
Raconter une histoire
Phonétique : Formes familières contractées "T'es où?" / Intonation de la surprise
Écrit : Programme de télévision, articles de presse : événements insolites
Faire un programme, présenter un fait d'après les indications orales.
Civilisation : La télévision et la presse en France.
LEÇON 5:
Grammaire : Emploi et conjugaison des quatre temps de l'indicatif : le présent, passé composé, imparfait et futur.
Vocabulaire : L'apprentissage d'une langue étrangère
Connaissance et souvenir
Situations orales : Parler de son apprentissage du français langue étrangère
Raconter une rencontre et ses circonstances
Demander et donner des nouvelles de quelqu'un
Dire si on connaît, si on se souvient
Choisir une activité de loisir
Prononciation : Rythmes de la construction négative
Prononciation des participes passés en [y]
Marques du présent, du passé composé et du futur
Écrit : Test sur les façons d'apprendre
Lettre de prise de contact
Récit de rencontres
Rédaction de lettres ou de messages de prise de contact
Civilisation : Les rencontres et modes de comportements / La vie de quartier dans les grandes villes / Les relations amicales
LEÇON 6:
Grammaire : Les pronoms objets directs / indirects
Vocabulaire : La fête et les animations locales
La cuisine
Situations orales : Parler d'une fête
Exposer une recette de cuisine
Retrouver quelqu'un / Aborder quelqu'un
Exprimer des goûts et des préférences
Prononciation : L'enchaînement des groupes avec pronoms compléments
Écrit : Programme et descriptif de fête - Célébrations
Compréhension et rédaction de recettes de cuisine
Rédaction d'un projet de fête
Civilisation : Le calendrier - Temps forts et animations de la ville de Bourges
Fêtes traditionnelles importées ; fêtes francophones

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,62
Descarrega la informació del curs aqui.