Ref.74389

Tortosa

Mixta

LLOC: CCOO Tortosa.
Ciutadella 13 2n

INICI: 09-05-2020
FINAL: 06-06-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 14:00 hores

Afiliats/des: 80€
Nous Afiliats/des: 120€
No Afiliats/des: 195€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Guia per a l’elaboració de la programació didàctica en la Formació Professional

guia-per-a-lelaboracio-de-la-programacio-didactica-en-la-formacio-professional-74389

Aquest curs és de modalitat mixta i consta de 10 hores de formació presencial més 20 hores online.

La formació presencial es realitzarà els dissabtes 9 de maig i 6 de juny en horari de 09:00 a 14:00.

Les 20 hores restants, es faran en modalitat de teleformació entre aquestes dates, a través de la nostra plataforma


Període de matricula:

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

- Contextualitzar la programació didàctica atenent al marc legal de referència i al projecte educatiu de centre.
- Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular, que facilitin l’assoliment dels objectius plantejats.
- Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
- Elaborar una programació didàctica introduint criteris d’innovació i atenció a la diversitat.
- Contextualitzar els criteris d’avaluació i determinar els instruments d’avaluació més idonis per l’assoliment de les competències.

· Plataforma de treball telemàtic i pla de treball
· Legislació i normativa que afecta a la programació.
· Model curricular de la FP (LOE).
· Estructura i distribució del cicles formatius
· Títol i perfil professional
· Distribució dels mòduls i UFs amb DUAL i no DUAL
· Temporització i assignació d’hores de lliure disposició
· Estructura i composició de les AEA i NF
· Relació dels mòduls amb les competències professionals, personals i socials del títol
· Integració de la llengua anglesa i capacitats clau
· Determinació de la metodologia i incorporació de metodologies actives
· Criteris i instruments d’avaluació i recuperació
· Assignació d’espais, equipaments i recursos
· Incorporació de la perspectiva de gènere, integració i diversitat

Els alumnes hauran d'assistir al 80% de les classes presencials i hauran d'elaborar una unitat didàctica competencial en les 20 hores no presencials.
S'avaluarà la unitat didàctica competencial realitzada i la presentació oral de la mateixa.