Ref.72810

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
AV MONTILIVI 125

INICI: 04-02-2020
FINAL: 05-06-2020

DURADA: 170 hores

HORARI: dimarts i divendres de 16:00 a 20:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
13422

FORMADORS

Alfons, Martinell Sempere

Valoració del curs

9,37

Persones formades

56
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

MF1431 Programacions culturals

mf1431-programacions-culturals-72810

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu MF1431_3 Programacions culturals del certificat de professionalitat Dinamització, programació i desenvolupament d´accions culturals

Programar, desenvolupar i avaluar les programacions culturals fetes per les persones responsables de cultura.

- Establir procediments per dissenyar i desenvolupar programacions culturals vinculades a una planificació feta per responsables de cultura.
- Analitzar infraestructures per executar la programació cultural utilitzant els recursos disponibles i adequats per desenvolupar-la.
- Aplicar procediments d'avaluació de programacions culturals.
- Aplicar tècniques d'organització per desenvolupar esdeveniments culturals.

mes...

UF 1
POLÍTICA I GESTIÓ CULTURAL
1. Contextualització de les polítiques culturals.
- Elements fonamentals en la política cultural i empresarial.
- Reconeixement de polítiques culturals o empresarials aplicables al desenvolupament d'una programació cultural.
- Identificació dels sectors de la intervenció cultural.
- Classificació dels marcs institucionals.
- Principis generals en el disseny d'organitzacions. - Aplicació de lògiques i processos administratius.
2. Gestió cultural.
- Identificació de les bases jurídiques de la gestió cultural.
- Relació de referents teòrics de la gestió cultural.
- Gestió estratègica.
- Anàlisi d'infraestructures culturals.
- Identificació i classificació d'infraestructures.
- Planificació i gestió d'espais i temps.
- Sistematització de gestió de qualitat.
- Utilització de criteris de valoració econòmica en productes culturals.
- Aplicació de la societat de la informació i el coneixement en la gestió cultural.
- Aplicació d'instruments per gestionar, difondre i avaluar la cultura a través de les noves tecnologies.

UF 2
PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ APLICADES A LA GESTIÓ CULTURAL
1. Planificació de les programacions per a la gestió cultural.
- Principis de la programació cultural.
- Contextualització de la programació d'accions culturals.
- Identificació de criteris per dur a terme la programació cultural.
- Fases i elements de la planificació cultural.
- Tècniques de valoració dels factors del medi.
- Anàlisi de projectes i organitzacions culturals.
- Anàlisi de la informació.
- Mètodes de recopilació d'informació sobre esdeveniments.
- Tècniques d'identificació de les prioritats establertes.
- Definició dels indicadors destinats a identificar les necessitats i demandes.
- Sistemes de classificació dels elements utilitzats en l'anàlisi d'esdeveniments culturals.
- Procediments de transmissió d'informació amb l'ús de les TIC.
2. Programació de la gestió cultural.
- Elaboració de la programació.
- Identificació d'activitats emprades en la programació cultural.
- Organització de la distribució de responsabilitats.
- Elaboració d'un pla d'acció personalitzat per a cada col•laborador.
- Mètodes per implementar accions al programa.
- Anàlisi i estudi previ de possibles imprevistos i mancances.
- Mecanismes de col•laboració entre els diferents estaments culturals.
- Organització d'esdeveniments.
- Identificació i selecció d'equipament i infraestructures culturals.
- Correspondència entre els criteris de selecció de la infraestructura i els esdeveniments culturals.
- Protocols d'actuació per a muntatges d'equipaments i de funcionament d'equips.
- Procediments per valorar l'ordre i la neteja en finalitzar l'esdeveniment cultural.
3. Avaluació de processos de gestió cultural.
- Desenvolupament del procés d'avaluació.
- Procediments per avaluar programacions culturals.
- Tècniques d'avaluació apropiades al context de les programacions culturals.
- Procediments per elaborar informes d'avaluació.
- Mecanismes de coordinació amb altres professionals que conformin l'equip de treball per desenvolupar l'avaluació.
- Transmissió de resultats.
- Interpretació de la informació resultant de l'avaluació considerant la planificació estratègica.
- Aplicació dels instruments d'avaluació apropiats per recollir la informació.
- Procediments per elaborar informes d'avaluació.
- Sistemes de transmissió dels informes resultants de l'avaluació al responsable de cultura de nivell superior.

UF 3
RECURSOS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL
1. Recursos organitzatius.
- Tècniques d'organització per desenvolupar esdeveniments culturals.
- Tècniques d'organització de les diferents funcions relacionades amb la posada en marxa i finalització de l'esdeveniment cultural.
- Tècniques de recollida d'informació.
- Elaboració de plantilles per organitzar l'esdeveniment cultural en què es desglossin i planifiquin les funcions requerides.
- Aplicació dels diferents instruments per recopilar la informació: Plantilles de treball i control. Quadern de ruta i d'incidències. Altres instruments significatius.
- Tècniques d'elaboració de: Cronogrames d'activitats culturals. Inventaris. Relacions d'infraestructures d'espais culturals.
2. Recursos humans i financers.
- Elements que conformen la gestió de recursos humans.
- Mecanismes de col•laboració amb responsables de cultura. Procediments per dissenyar pressupostos públics: coneixement, aplicació i bases d'execució.
- Sistemes de gestió i organització dels recursos disponibles per optimitzar costos. Orientacions metodològiques.

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Programacions culturals"

RD/DECRET:1697/2011 data:

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
13422

FORMADORS

Alfons, Martinell Sempere

Valoració del curs

9,37

Persones formades

56
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.