Ref.72811

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
AV MONTILIVI 125

INICI: 17-02-2020
FINAL: 25-06-2020

DURADA: 150 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,39

Persones formades

43
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

MF1432 Projectes d’animació cultural

mf1432-projectes-danimacio-cultural-72811

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu MF1432_3 Projectes d'animació cultural del certificat de professionalitat Dinamització, programació i desenvolupament d´accions culturals

- Programar i dinamitzar projectes d'animació cultural amb les xarxes associatives culturals.

- Programar projectes d'animació cultural vinculats a les xarxes associatives culturals.
- Analitzar les xarxes associatives culturals com a mitjà d'implementació de projectes d'animació cultural.
- Establir vies per participar en els projectes d'animació cultural que impliquin la participació de xarxes culturals

mes...

UF 1 DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'ANIMACIÓ CULTURAL
1. Caracterització de l'animació cultural.
- Definició i trets de la política cultural i de l'animació. ¿Característiques i fonamentació de la política cultural i de l'animació. ¿ Identificació del patrimoni cultural i natural.
- Identificació dels productes culturals. ¿ Mecanismes d'intervenció i necessitats que s'han de cobrir amb els productes culturals. ¿ Ús i exhibició dels productes culturals.
- Animació i acció cultural. ¿ Identificació de conceptes clau, llocs i espais de desenvolupament de projectes d'animació cultural. ¿ Utilització de l'animació al servei de l'acció cultural: agents actuals en l'acció cultural.
2. Planificació, organització i avaluació d'activitats d'animació cultural.
- Contextualització de les activitats d'animació cultural:Tècniques d'anàlisi del territori en els projectes d'animació cultural. Metodologia d'estudi de necessitats i demandes culturals. Tècniques de reconeixement de camps i contextos d'intervenció cultural. Mètodes d'anàlisi del medi rural i medi urbà en la intervenció cultural.
- Estructuració de projectes contextualitzats en l'animació cultural.
- Elaboració d'una guia per programar activitats d'animació cultural: Elements de la programació cultural. Identificació d'objectius de la programació. Elecció d'activitats d'animació cultural en la programació. Procediments d'avaluació.
- Identificació dels problemes operatius en la posada en pràctica del projecte d'animació cultural.
3. Recursos d'animació cultural.
- Aplicació de recursos materials, tècnics i de seguretat.
- Elaboració de pressupostos relatius al desenvolupament dels projectes d'animació.
- Gestió dels recursos humans. voluntaris, amateurs i professionals.
- Mecanismes de formació dels recursos humans en l'àmbit de l'animació cultural.

UF 2
XARXES ASSOCIATIVES CULTURALS
1. Pràctiques de participació associativa en l'àmbit cultural.
- Mecanismes de participació social i cultural.
- Procés d'anàlisi i caracterització del teixit associatiu en el marc del territori.
- Estratègies de participació en l'àmbit de la cultura.
- Identificació de la xarxa associativa cultural.
- Valoració del marc legislatiu de la participació cultural.
2. Identificació de la realitat associativa en l'àmbit cultural.
- Tipologia d'associacions i col•lectius en l'àmbit cultural.
- Eines i protocols per reconèixer demandes de la xarxa associativa.
- Sistemes d'organització i dinàmica interna de les associacions culturals.
- Mecanismes i nivells de participació associativa.
- Anàlisi de les plataformes de coordinació entre xarxes associatives.
- Identificació del mapa de les xarxes associatives de l'entorn.
- Mecanismes d'adaptació a les necessitats especials de col•lectius específics dins del camp cultural.
3. Mecanismes de cooperació de l'administració pública a la participació cultural.
- Identificació del paper de l'administració pública en el suport associatiu: Organització de les administracions públiques en matèria de cultura. Anàlisi dels recursos de les administracions destinats a la cultura. Identificació de fórmules jurídiques de col•laboració entre organismes públics i xarxes culturals. Protocols de coordinació entre xarxes culturals i institucions.
- Procediments per obtenir recursos públics i privats destinats a l'àmbit de la cultura: Gestió de subvencions, convenis i contractes. Prestació directa de serveis. Altres formes de suport a l'associacionisme i la cultura des de l'administració pública i la iniciativa privada. Identificació del marc fiscal: obligacions fiscals bàsiques, règim fiscal d'associacions i fundacions.
4. Aplicació d'habilitats professionals al treball en xarxes associatives.
- Tècniques comunicatives aplicades a la participació cultural: Processos de comunicació en els grups: models, mitjans, rols i estils de comunicació. Identificació de les fases de la campanya de comunicació: llenguatge, canals i mitjans.
- Habilitats de relació: Estratègies de participació. Habilitats de negociació i cooperació. Aplicació d'habilitats socials en la dinàmica grupal.
- Habilitats administratives: Procediments per elaborar informes i eines de recopilació. Procediments per transmetre la informació amb associacions culturals. Procediments de mediació i col•laboració entre l'entitat i les associacions culturals. Orientacions metodològiques.

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Projectes d'animació cultural" MF1432_3

RD/DECRET:1697/2011 data:

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,39

Persones formades

43
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.