Ref.74071

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 27-05-2020
FINAL: 01-07-2020

DURADA: 45 hores

HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Antonio Fco, Sanchez Rodriguez

Valoració del curs

9,36

Persones formades

525
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Access

mos-microsoft-office-access-74071

Mantenir, consultar i presentar una base de dades a través del programa Microsoft Office Acces.

Superar la prova 77-885 Microsoft Office Specialist Acces 2016 per obtenir la certificació.

- Crear i gestionar una base de dades.
- Configurar el tauler de control de navegació.
- Utilitzar els elements d’aplicació per afegir característiques i funcionalitats a una base de dades (formulari en blanc, Inici ràpid, plantilles).
- Crear taules a la visualització Disseny i configurar-ne les propietats.
- Crear i modificar camps a les taules.
- Buscar, ordenar i filtrar registres.
- Definir un camp de clau principal d’una taula i configurar relacions entre taules.
- Importar dades des d’un únic arxiu (Excel, arxiu de text, una altra base de dades o altres fonts), annexar registres, utilitzar taules vinculades a una altra base de dades d’Acces,a un full de càlcul Excel o a un arxiu de text.
- Crear i editar formularis utilitzant l’Assistent de formularis, des de l’opció Formulari en blanc i mitjançant Eines de presentació de formularis.
- Utilitzar les opcions de disseny de formularis: aplicar temes, controls, encapçalament i peu.
- Crear i administrar consultes simples i de referències creuades, utilitzant l’Assistent per a consultes, el comandament Disseny de consulta i l’opció Crear taula.
- Actualitzar, eliminar i agrupar registres d’una consulta.
- Modificar els camps d’una consulta i generar camps calculats.
- Crear informes des de l’Assistent i des de la Vista Disseny i editar-los aplicant les opcions de les fitxes Disseny, Organitzar, Format i Configurar pàgina.
- Ordenar i filtrar els registres per crear informes.

mes...

1. Creació i administració d'una base de dades (4 h)
1.1. Crear i gestionar una base dades
1.2. Configurar el panell de navegació
1.3. Utilitzar elements d’aplicació

2. Creació de taules (14 h)
2.1. Crear taules a la visualització Disseny
2.2. Crear i modificar camps
2.3. Ordenació i filtrat de registres
2.4. Configurar relacions
2.5. Importar dades des d’un únic arxiu

3. Creació de consultes (13 h)
3.1. Crear consultes
3.2. Administrar taules d’origen i relacions
3.3. Manipular camps
3.4. Calcular totals
3.5. Generar camps calculats

4. Creació formularis (9 h)
4.1. Crear formularis
4.2. Aplicar opcions de disseny de formularis
4.3. Organitzar camps i objectes en un formulari
4.4. Editar formularis

5. Creació d’informes (5 h)
5.1. Crear informes
5.2. Aplicar opcions de la fitxa de Disseny a un informe
5.3. Aplicar opcions de la fitxa Organitzar a un informe
5.4. Aplicar opcions de la fitxa Format a un informe
5.5. Aplicar opcions de la fitxa Configurar pàgina a un informe
5.6. Ordenar i filtrar els registres per crear informes

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Access.

L’alumne crearà i mantindrà objectes bàsics de base de dades d’Access. Exemples: taules, relacions, formularis d’entrada de dades, informes multinivell i consultes multi-taules.

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Specialist Access, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Access 2016

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Antonio Fco, Sanchez Rodriguez

Valoració del curs

9,36

Persones formades

525
Descarrega la informació del curs aqui.