Ref.75974

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 05-11-2020
FINAL: 10-12-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
15242

Valoració del curs

9,16
Descarrega la informació del curs aqui.

Nòmines i Seguretat Social II

nomines-i-seguretat-social-ii-75974

Aquest curs es farà en modalitat Aula Virtual en la seva totalitat.

Les 30 hores lectives es distribuiran en 10 sessions d’aula virtual que es realitzaran dimarts, i dijous des de el 5 de novembre al 10 de desembre de 18:00 a 21:00h

- Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes - rellevants.
- Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
- Dominar la confecció de tramitar nòmines

- Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes - rellevants.
- Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
- Dominar la confecció de tramitar nòmines

mes...

1. Gestió laboral: Què és. Parts essencials
2. Règim general de la seguretat social: Què és. Característiques. Exclusions
3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. Mútues patronals. Llibres obligatoris
4. El règim especial dels treballadors autònoms: Què és. Cotitzacions. Estatut dels autònoms: característiques en quant a les prestacions
5. Llibres obligatoris: El compliment de la norma en quant els llibres
6. El calendari laboral: Què és. Especificacions i característiques del calendari laboral
7. La contractació de treballadors. Tipus de contractes: De durada indefinida. De temps determinat. Formatius. A temps parcial. Altres modalitats contractuals
8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social: altes i baixes. Mecanisme d'altes, gestió i documentació per a l’alta. Les baixes i els seus motius
9. Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments
Suspensió característiques i efectes. Causes i tipus de suspensió. L'extinció de la relació laboral. Classificació, tipus i efectes. Liquidació i quitança
10. L'expedient del treballador
Què és el expedient del treballador en la gestió de nòmines i seguretat social. Informació i documentació que ha de contenir un expedient
11. Contractes bonificats: Tipologia de contractes bonificats. Les bonificacions
12. Tramitació: Organismes per la tramitació del conceptes salarials. Terminis de tramitació
13. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres
14. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització...
15. Liquidacions: L’extinció de la relació laboral: definició de criteris. Classificació. Tipus i efectes. Liquidació i quitança
16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal: Exemples de programes de gestió de nomines i seguretat socials

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
15242

Valoració del curs

9,16
Descarrega la informació del curs aqui.