Ref.73730

Tortosa

Presencial

LLOC: Centre Cívic de Ferreries.
PL Plaça de Joan Monclús, 1 1

INICI: 25-01-2020
FINAL: 29-02-2020

DURADA: 16 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 13:00 hores

Afiliats/des: 80€
Nous Afiliats/des: 100€
No Afiliats/des: 160€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Orientacions generals per a la programació d’unitats didàctiques destinades al Cos de professors d’ensenyament secundari

orientacions-generals-per-a-la-programacio-dunitats-didactiques-destinades-al-cos-de-professors-densenyament-secundari-exceptuant-lespecialitat-de-73730

Període de matricula:

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

1. Elaborar unitats didàctiques atenent als principis metodològics i d’innovació propis de l’enfocament competencial del Currículum, així com a d’altres aspectes referenciats als Documents per a l’organització i la gestió dels centres i als documents d’orientació i desplegament del currículum.
2. Elaborar unitats didàctiques atenent als principis sobre inclusió establerts al Decret d’escola inclusiva i aplicant les estratègies metodològiques, mesures i suports que s’hi indiquen.
3. Elaborar unitats didàctiques quant a l’avaluació, atenent als principis establerts a l’Ordre d’avaluació, i als criteris i orientacions establerts al Currículum.
4. Preparar adequadament l’exposició de la Programació i la Unitat didàctica d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria d’oposicions i a les estratègies i habilitats necessàries per aquest tipus de presentació.

mes...

1. Programació. Orientacions metodològiques: principis teòrics metodològics que inspiren el currículum.
2. Programació. Orientacions metodològiques: innovació metodològica. (metodologies globalitzadores d’aprenentatge: projectes, treball cooperatiu…).
3. Programació. Orientacions metodològiques: tipologia i elaboració d’activitats, gestió d’aula, deures, activitats complementàries, materials i recursos.
4. Programació. Avaluació: avaluació competencial, avaluació formativa i formadora, avaluació de resultats, criteris d’avaluació, indicadors, instruments…
5. Programació. Inclusió: principis generals, mesures i suports universals (DUA), addicionals i intensius.
6. Exposició. Habilitats, estratègies i aspectes a tenir en compte per a l’exposició de la Programació i la Unitat didàctica.
7. Elaboració, presentació i avaluació d’una Unitat didàctica.

Sessions:
1. Metodologia.
2. Inclusió. Preparació de l'exposició.
3. Avaluació.
4. Exposició, avaluació i revisió de la Unitat didàctica.