Ref.77630

*** ONLINE ***

MIXTA:
10 h aula virtual
20 h teleformació

INICI: 10-04-2021
FINAL: 29-05-2021

DURADA: 30 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 11:00 hores

Afiliats/des: 105€
Nous Afiliats/des: 165€
No Afiliats/des: 270€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Valoració del curs

8,72

Persones formades

344
Descarrega la informació del curs aqui.

Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil

orientacions-per-a-la-programacio-didactica-educacio-infantil-77630

El curs consta de 30 hores, distribuïdes de la següent manera:

Hi haurà 14 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, videos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.

Es disposaran de 10 hores d’aula virtual, repartides en 5 sessions de 2 hores. Aquestes sessions, es faran els dies 10, 17, 24 d'abril i 08, 15 de maig en horari de 09:00h a 11:00h.

6 hores de treball offline, per elaborar una unitat didàctica competencial durant el curs, que caldrà entregar per a ser corregida i avaluada.

A més, cada alumne disposarà al final del curs de 30 minuts de tutoria individualitzada on el professor/a li farà el retornament de la unitat didàctica i podrà resoldre els dubtes relatius a les correccions.

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

- Contextualitzar la programació didàctica atenent el marc legal de referència , el projecte educatiu de centre i les característiques del context.
- Dissenyar una programació per les diferents capacitats de l’etapa d’educació infantil: motriu i perceptiu; cognitiu; i llenguatge i social.
- Saber crear una programació inclusiva en l’etapa d’educació infantil, on tenir present tot tipus d’alumnat.
- Crear diferents tipus d’activitat aprenentatge per poder assolir els objectius marcats
- Determinar els diferents criteris d’avaluació segons les capacitats i de forma global per l’etapa d’educació infantil

mes...

-Contextualització
-Explicació currículum educació infantil
-Desenvolupament de les diferents capacitats
-Crear diferents escenaris d’aprenentatge on l’alumnat pugui aprendre.
-Com treballar la inclusió a l’etapa d’educació infantil
-Orientacions metodològiques. Innovació
-l’avaluació per regular l’aprenentatge i per conèixer el procés de cada infant
-Elaboració definitiva de la programació didàctica
-Revisió final de la unitat didàctica

Valoració del curs

8,72

Persones formades

344
Descarrega la informació del curs aqui.