Ref.73632

Girona

Mixta

LLOC: IES MONTILIVI.
AV MONTILIVI 125

INICI: 12-02-2020
FINAL: 01-04-2020

DURADA: 34 hores

HORARI: dimecres de 17:30 a 21:30 hores

Afiliats/des: 130€
Nous Afiliats/des: 200€
No Afiliats/des: 330€

Nous/ves Afiliats/des: Persones amb 3 o menys quotes d’afiliació abonades abans de la formalització de la matricula, i que mantenen l’afiliació durant tot el curs. Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Valoració del curs

8,53

Persones formades

453
Descarrega la informació del curs aqui.

Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària

orientacions-per-a-la-programacio-didactica-educacio-primaria-73632

Període de matricula:

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

- Contextualitzar la programació didàctica atenent el marc legal de referència , el projecte educatiu de centre, les característiques del context i els recursos disponibles, tant materials com els humans.
- Assegurar que els docents dissenyin la programació i unitat didàctica amb coherència, tenint en compte un enfocament pedagògic inclusiu, fent propostes pedagògiques impregnades d’unes expectatives altes respecte a l’aprenentatge i a les possibilitats d’avenç de tots els alumnes.
- Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular per tal d’afavorir l’assoliment dels objectius personals i socials.
- Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
- Elaborar una programació didàctica introduint mesures i suports addicionals o intensius garantint així que tot l’alumnat desenvolupa les capacitats i competències.
- Determinar els criteris d’avaluació i els instruments per valorar el progressiu grau d’adquisició de les distintes competències de tots els alumnes

mes...

-Programació didàctica:. Context
-Programació didàctica: Explicació estructura nou currículum: àmbits i dimensions.
-Programació didàctica: Disseny curricular i competències.
-Programació didàctica: continguts i activitats. Seqüenciació i temporització.
-Programació didàctica: orientacions metodològiques. Atenció a la diversitat.
-Programació didàctica: orientacions metodològiques. Innovació.
-Programació didàctica: criteris d’avaluació . Instruments.
-Elaboració definitiva de programació didàctica.
-Exposició de programació i unitat didàctica: revisió final

Els alumnes hauran d'assistir al 80% de les classes presencials i hauran d'elaborar una unitat didàctica competencial en les 6 hores no presencials.
S'avaluarà la unitat didàctica competencial realitzada i la presentació oral de la mateixa.

Valoració del curs

8,53

Persones formades

453
Descarrega la informació del curs aqui.