Ref.74930

*** ONLINE ***

MIXTA:
10 h aula virtual
20 h teleformació

INICI: 01-07-2020
FINAL: 31-07-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 09:00 a 11:00 hores

Afiliats/des: 105€
Nous Afiliats/des: 165€
No Afiliats/des: 270€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs.

Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
14022

Valoració del curs

8,96

Persones formades

209
Descarrega la informació del curs aqui.

Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional

orientacions-per-a-la-programacio-didactica-formacio-professional-74930

El curs consta de 30 hores, distribuïdes de la següent manera:

Hi haurà 14 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, videos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.

Es disposaran de 10 hores d’aula virtual, repartides en 5 sessions de 2 hores. Aquestes sessions, es faran els dies 01, 06, 08, 15 i 20 de Juliol, en horari de 09:00 a 11:00 hores.

6 hores de treball offline, per elaborar una unitat didàctica competencial durant el curs, que caldrà entregar per a ser corregida i avaluada.

A més, cada alumne disposarà al final del curs de 30 minuts de tutoria individualitzada on el professor/a li farà el retornament de la unitat didàctica i podrà resoldre els dubtes relatius a les correccions.

Període de matrícula:

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de
la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin
les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es
comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les
quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de
baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a
la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més
del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la
baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i
estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco
Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de
correu fppuerto@ccoo.cat.

- Contextualitzar la programació didàctica atenent al marc legal de referència i al projecte educatiu de centre.
- Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular, que facilitin l’assoliment dels objectius plantejats.
- Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
- Elaborar una programació didàctica introduint criteris d’innovació i atenció a la diversitat.
- Contextualitzar els criteris d’avaluació i determinar els instruments d’avaluació més idonis per l’assoliment de les competències.

mes...

-Context
-Explicació estructura nou currículum: àmbits i dimensions
-Disseny curricular i competències
-Continguts i activitats. Seqüenciació i temporització
-Orientacions metodològiques. Atenció a la diversitat
-Orientacions metodològiques. Innovació
-Criteris d’avaluació. Instruments
-Elaboració definitiva de programació didàctica
-Revisió final de la unitat didàctica

Els alumnes hauran d’assistir al 80% dels continguts i hauran d'elaborar i superar una unitat didàctica competencial.
S'avaluarà la unitat didàctica competencial realitzada.

14022

Valoració del curs

8,96

Persones formades

209
Descarrega la informació del curs aqui.