Ref.75631

*** ONLINE ***

MIXTA:
10 h aula virtual
20 h teleformació

INICI: 03-10-2020
FINAL: 21-11-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 11:00 hores

Afiliats/des: 105€
Nous Afiliats/des: 165€
No Afiliats/des: 270€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs.

Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
14022

Valoració del curs

8,98

Persones formades

228
Descarrega la informació del curs aqui.

Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional

orientacions-per-a-la-programacio-didactica-formacio-professional-75631

El curs consta de 30 hores, distribuïdes de la següent manera:

Hi haurà 14 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, videos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.

Es disposaran de 10 hores d’aula virtual, repartides en 5 sessions de 2 hores. Aquestes sessions, es faran els dies 03, 10, 17, 24 d’octubre i 07 de novembre, en horari de 09:00 a 11:00 hores.

6 hores de treball offline, per elaborar una unitat didàctica competencial durant el curs, que caldrà entregar per a ser corregida i avaluada.

A més, cada alumne disposarà al final del curs de 30 minuts de tutoria individualitzada on el professor/a li farà el retornament de la unitat didàctica i podrà resoldre els dubtes relatius a les correccions.

Període de matrícula:

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de
la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin
les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es
comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les
quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de
baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a
la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més
del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la
baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i
estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco
Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de
correu fppuerto@ccoo.cat.

-Plataforma de treball telemàtic i pla de treball
-Legislació i normativa que afecta a la programació
-Model curricular de la FP (LOE)
-Estructura i distribució del cicles formatius
-Títol i perfil professional
-Distribució dels mòduls i UFs amb DUAL i no DUAL
-Temporització i assignació d’hores de lliure disposició
-Estructura i composició de les AEA i NF
-Relació dels mòduls amb les competències professionals, personals i socials del títol
-Integració de la llengua anglesa i capacitats clau
-Determinació de la metodologia i incorporació de metodologies actives
-Criteris i instruments d’avaluació i recuperació
-Assignació d’espais, equipaments i recursos
-Incorporació de la perspectiva de gènere, integració i diversitat

Els alumnes hauran de treballar el 100% dels continguts i hauran d'elaborar una unitat didàctica competencial.
S'avaluarà la unitat didàctica competencial realitzada.

14022

Valoració del curs

8,98

Persones formades

228
Descarrega la informació del curs aqui.