Ref.72311

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
C EMPORDA 7-13

INICI: 07-02-2020
FINAL: 16-04-2020

DURADA: 230 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresSOC.pngSPEE.png

FORMADORS

Daniel, Bertolin Gil

Valoració del curs

9,72

Persones formades

44
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Preparació i programació de màquines i sistemes d’arrencament de ferritja

preparacio-i-programacio-de-maquines-i-sistemes-darrencament-de-ferritja-72311

S'ha de complir amb un dels següents requisits:

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o titulació superior.
- Tenir aprovades les proves d'accés a cicle formatiu de grau mitjà o cicle formatiu de grau superior.
- Tenir aprovades les proves d'accés a la Universitat.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 o un mòdul formatiu del certificat de Mecanització per arrencament de ferritja.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família de Fabricació Mecànica.

En el cas de no tenir cap d'aquest requisits, s'haurà de realitzar una prova de competències de matemàtiques, castellà i català.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Per a menors de 65 anys

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja MF0090_2 del certificat de professionalitat Mecanitzat per arrencament de ferritja

-Preparació i programació de màquines i sistemes d’arrencament de ferritja

- Preparar i posar a punt les màquines, els equips i les eines per dur a terme la mecanització per arrencada de ferritja segons el full de procés o el programa de CNC.
- Comprovar el bon estat de tot el material que utilitzarem afilant i lubricant les eines.
- Muntar les eines i els estris d'acord amb el procés establert.
- Elaborar programes de CNC per a la fabricació de peces per arrencada de ferritja a partir de l'ordre i el procés de fabricació.
- Programar màquines de CNC en funció del tipus de mecanitzat, eina, velocitat de treball, esforços i tipus de material mecanitzat.
- Seleccionar el tipus de mecanitzat més adequat a la peça.
- Simular el mecanitzat i optimitzar-lo.
- Relacionar els processos auxiliars de fabricació (alimentació de peces, eines, buidatge/ompliment de dipòsits, evacuació de residus) amb les tècniques i els mitjans tant manuals com automàtics.
- Descriure els mitjans utilitzats per automatitzar l'alimentació de les màquines (robots, manipuladors, etc.) i explicar la funció de:
- Muntar elements auxiliars de fabricació amb les tècniques apropiades i tenint en compte les normes de prevenció de riscos.
- Regular els programes de control de sistemes automàtics d'alimentació de peces i operacions auxiliars de fabricació en mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Analitzar les mesures de prevenció i de seguretat respecte a les actuacions de la manipulació de les instal•lacions i els equips, contingudes en els plans de seguretat de les empreses del sector.
- Aplicar el pla de seguretat i analitzar les mesures de prevenció, seguretat i protecció mediambiental de l'empresa.
- Analitzar les mesures preventives que s'han d'adoptar per a la prevenció de riscos i l'aplicació de normes mediambientals durant l'execució de les operacions en les màquines emprades en la mecanització per arrencada de ferritja.

mes...

UF1 PREPARACIÓ DE MÀQUINES, EQUIPS I EINES EN OPERACIONS DE MECANITZACIÓ PER ARRANCADA DE FERRITJA 80

1. Verificació d'eines i estris en el mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Verificació de l'estat òptim de les eines.
- Comprovació dels estris i els accessoris de subjecció.
- Manteniment de primer nivell de la màquina.
2. Muntatge de sistemes de fabricació per arrencada de ferritja, eines i estris.
- Muntatge de sistemes d'amarratge: mordasses, plats, grapes, divisors, entre punts, brides, taules magnètiques, etc.
- Subjecció d'eines, estris i accessoris.
- Preparació del muntatge: eines i estris necessaris en el mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Regulació de pressions i direccions de cabals.
- Regulació d'estris i accessoris.
- Manteniment de primer nivell de les eines i els estris.
- Mecanització de l'estri portapeces, si escau.
3. Calibratge d'eines i estris per a la mecanització per arrencada de ferritja.
- Mesura dels paràmetres de les eines:
- Introducció dels paràmetres de mesura a la taula d'eines.
- Preparació i ajust dels estris de subjecció.
4. Posicionament i traçat de peces per a la mecanització per arrencada de ferritja.
- Definició de les superfícies de referència i posicionament de la peça.
- Amarratge òptim de la peça.
- Tècniques de traçat de peces.
- Execució de traçats de la peça.
5. Manipulació de materials en el procés de fabricació per arrencada de ferritja.
- Manipulació i transport de materials.
- Descripció i manipulació d'estris de transport.

UF 2 ELABORACIÓ DE PROGRAMES DE CNC PER A LA FABRICACIÓ DE PECES PER ARRANCADA DE FERRITJA 80

1. Programació cronològica de mecanitzats de CNC per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Planificació del treball.
- Relació de funcions de programació de CNC i operacions de mecanitzat.
- Codificació i seqüenciació de les operacions de mecanitzat per arrencada de ferritja.
2. Elaboració dels programes de CNC per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Llenguatges de CNC.
- Optimització dels programes de mecanitzat de CNC.
- Descripció dels factors que influeixen en els programes.
- Construcció i estructura d'un programa: blocs, sintaxi, format d'una línia d'un programa.
- Descripció de les nomenclatures normalitzades d'eixos i moviments.
- Definició dels sistemes de coordenades, cotes absolutes o cotes incrementals.
- Establiment d'orígens i sistemes de referència.
- Selecció de plans de treball.
- Descripció, execució i codis de funcions auxiliars.
- Definició dels tipus de moviments: lineals i circulars.
- Compensació d'eines: concepte i exemples.
- Programació de funcions preparatòries: arrodoniments, xamfrans, sortides i entrades tangencials.
- Subrutines, salts, repeticions.
- Descripció de cicles fixos: tipus, definició i variables.
3. Programació avançada de CNC per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Programació paramètrica.
- Programa adaptat a la mecanització d'alta velocitat.
- Implementacions.
- Programació de 4t i 5è eix.
4. Simulació en ordinador o màquina dels mecanitzats per arrencada de ferritja.
- Maneig de nivell d'usuari de PC.
- Configuració i ús de programes de simulació.
- Menús d'accés a simulacions en màquina.
- Optimització del programa després de detectar defectes en la simulació.
- Correcció dels errors de sintaxi del programa.
- Verificació i eliminació d'errors per col•lisió.
- Optimització dels paràmetres per augmentar la productivitat.
5. Transmissió de dades a la màquina CNC.
- Introducció dels programes de CNC de mecanitzat en la màquina eina.
- Descripció de dispositius.
- Identificació dels sistemes de transmissió i emmagatzematge de dades de les màquines de CNC.
- Comunicació amb les màquines CNC.

UF 3 PROCESSOS AUXILIARS DE FABRICACIÓ EN EL MECANITZAT PER ARRANCADA DE FERRITJA 70

1. Automatismes mecànics, elèctrics, hidràulics i pneumàtics.
- Identificació d'automatismes:
- Estructures internes d'automatismes:
- Aplicació dels sistemes d'automatització.
- Instruments i procediments de mesura:
2. Instal•lació de processos auxiliars per a la mecanització per arrencada de ferritja.
- Elecció d'automatismes.
- Definició de diagrames de flux:
3. Regulació d'operacions auxiliars per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Elecció de la seqüenciació de moviments.
- Simulació.
- Regulació de variables:
- Màquines, equips, sistemes i tecnologies que configuren una cèl•lula de fabricació flexible:
- Adaptació dels programes de control de PLC i robots
- Elements de regulació:
- Paràmetres de control (velocitat, recorregut, temps, etc.).
- Seqüenciació de moviments.
- Modificació òptima de variables.
4. Innovació i flexibilització de processos auxiliars per a la mecanització per arrencada de ferritja.
- Actualització contínua.
- Rendibilització de processos d'automatització.
- Flexibilització de sistemes d'automatització.

UF 4 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MEDIAMBIENTALS EN EL MECANITZAT PER ARRANCADA DE FERRITJA 30

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina.
- Feina i salut.
- Riscos professionals.
- Factors de risc.
- Conseqüències i danys derivats de la feina.
- Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut a la feina.
2. Riscos generals i prevenció. Actuació en emergències i evacuació.
- Riscos en el maneig d'eines i equips.
- Riscos en la manipulació de sistemes i instal•lacions.
- Riscos en l'emmagatzematge i el transport de càrregues.
- Riscos associats al mitjà de treball.
- Riscos derivats de la càrrega de treball.
- La protecció de la seguretat i salut dels treballadors.
- Tipus d'accidents.
- Avaluació primària de l'accidentat.
- Primers auxilis.
- Socorrisme.
- Situacions d'emergència.
- Plans d'emergència i evacuació.
- Informació de suport per a l'actuació d'emergències.
3. Prevenció de riscos específics en el mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Riscos de manipulació i emmagatzematge.
- Identificar els riscos de les instal•lacions.
- Elements de seguretat en les màquines.
- Contactes amb substàncies corrosives.
- Toxicitat i perillositat ambiental de greixos, lubricants i olis.
- Equips de protecció col•lectiva (els requerits segons el mecanitzat per arrencada de ferritja).
- Equips de protecció individual (botes de seguretat, granota de treball, guants, ulleres, casc, davantal).

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Conduent Acreditació Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja MF0090_2

Entitats SubvencionadoresSOC.pngSPEE.png

FORMADORS

Daniel, Bertolin Gil

Valoració del curs

9,72

Persones formades

44
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.