Ref.78800

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 16-10-2021
FINAL: 23-07-2022

DURADA: 70 hores

HORARI: dissabte de 12:15 a 14:00 hores

Afiliats/des: 195€
Nous Afiliats/des: 245€
No Afiliats/des: 350€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Valoració del curs

7,08

Persones formades

42
Descarrega la informació del curs aqui.

Preparació per a l’accés al cos d’Auxiliars Administratius a la Generalitat de Catalunya

preparacio-per-a-lacces-al-cos-dauxiliars-administratius-a-la-generalitat-de-catalunya-78800

El curs es farà a través de l'aula virtual de la plataforma els dissabtes de 12:15 a 14:00, segons calendari, que està subjecte a possibles modificacions (a partir del mes de Maig l'horari serà de 9:00 a 12:30h)

Les classes virtuals serviran per incidir en els punts més importants del temari.

Aquestes classes es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta fins a la data de l'examen

A més, a la plataforma es penjarà també altra documentació (resums, esquemes, normatives, lleis, tests), que el formador cregui oportuna per un millor seguiment i aprofitament del curs.

Hi haurà una coordinadora del curs, que serà el referent de contacte dels/les alumnes per a totes aquelles qüestions relacionades amb la gestió i que es facilitarà abans de l'inici.

Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.

Per qualsevol dubte, contacteu amb

Fundació Paco Puerto. fppuerto@ccoo.cat

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i es realitzarà en un pagament.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50%de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

RESOLUCIÓ PDA/2759/2020, de 2 de novembre, per la qual s'aprova el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 1
Bon govern i transparència: concepte i principis. La publicitat activa. Les dades obertes. El cicle de vida de les dades. Els formats reutilitzables. La mineria de dades.

Tema 2
El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades.

Tema 3
Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. Les Corts Generals, el Govern, el poder judicial, el Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble.

Tema 4
L'organització territorial. Les comunitats autònomes: els estatuts d'autonomia i la distribució de competències. Les entitats locals: el municipi, la província, la comarca i la vegueria.

Tema 5
L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. L'organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Síndic de Greuges.

Tema 6
La Unió Europea: organització i institucions. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 7
L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional. Règim jurídic i funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.

Tema 8
L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d'accés als serveis i la informació pública.
Drets relatius als mitjans electrònics.

Tema 9
La competència administrativa. La titularitat i l'exercici de la competència. La delegació de competències. L'avocació. L'encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència.

Tema 10
Concepte de procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.

Tema 11
Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció.

Tema 12
La finalització del procediment administratiu. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici i els recursos administratius.

Tema 13
L'Administració digital: seu electrònica i punt d'accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d'entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l'Administració digital. El Registre electrònic general de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 14
Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d'escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d'actuació en situacions difícils. Especificitats de l'atenció telefònica.
Serveis de les oficines d'atenció ciutadana.

Tema 15
La gestió documental a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. L'organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents.

Tema 16
Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sol·licitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.

Tema 17
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura. El cicle pressupostari: elaboració, tramitació parlamentària i aprovació. El control pressupostari intern i extern.

Tema 18
Els contractes del sector públic. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Tipus de contractes. Aspectes bàsics sobre els procediments de selecció del contractista. Publicitat i transparència.

Tema 19
Formes d'activitat administrativa: subvencions i ajuts, llicències i autoritzacions. La potestat sancionadora: concepte i principis.

Tema 20
La funció pública: les classes d'empleats públics, l'adquisició i pèrdua de la relació de servei, les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d'incompatibilitats.

Tema 21
Els drets dels empleats públics: drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. El codi de conducta. Els deures dels empleats públics. El règim disciplinari. Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.

Tema 22
La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d'edat. Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Tema 23
La prevenció de riscos laborals: concepte i principis. Drets i obligacions.

Tema 24
Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e-Notum). Valisa electrònica (e-Valisa).
Tauler electrònic (e-Tauler).

Tema 25
La ciberseguretat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Mesures corporatives i mesures de bones pràctiques personals. Riscos en l'ús de les eines TIC: enginyeria social, pesca de credencials (phishing), programari de segrest (ransomware), correu brossa i navegació segura.

Valoració del curs

7,08

Persones formades

42
Descarrega la informació del curs aqui.