Ref.75329

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 07-11-2020
FINAL: 19-12-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 14:00 hores

Afiliats/des: 120€
Nous Afiliats/des: 170€
No Afiliats/des: 265€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs

Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Preparació per a l’oposició d’Auxiliar de Geriatria

preparacio-per-a-loposicio-dauxiliar-de-geriatria-75329

El curs consta de 30 hores, que es realitzarà en modalitat presencial amb suport de la plataforma online.

A les classes, es repassaran els continguts del temari, i a la plataforma es disposarà de material per a treballar el supòsit pràctic i els test de coneixements.

Els dies que no hi ha hagi sessió formativa, les alumnes podran enviar els seus dubtes al fòrum de la plataforma, que seran contestades per la formadora.

Si, per causes de la situació sanitària, no fos possible realitzar el curs en modalitat presencial, es realitzarà a través d'aula virtual amb les modificacions oportunes.

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50%de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

- Repassar el temari de la RESOLUCIÓ TSF/1594/2020, corresponent a la categoria d'auxiliars de geriatria (grup D1).
- Preparar la primera i la segona prova (test de coneixements i supòsit pràctic) de l'esmentada convocatòria.

- Repassar el temari de la RESOLUCIÓ TSF/1594/2020, corresponent a la categoria d'auxiliars de geriatria (grup D1).
- Preparar la primera i la segona prova (test de coneixements i supòsit pràctic) de l'esmentada convocatòria.

mes...

Part general

Tema 1
Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: estructura i competències.

Tema 2
L'Estatut dels treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció.

Tema 3
L'Estatut bàsic de l'empleat públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics.

Tema 4
El VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació del personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari.

Tema 5
La prevenció de riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d'accidents i primers auxilis.


Part específica

Tema 6
El Sistema Català de Serveis Socials. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de serveis socials. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Tema 7
L'ètica a l'atenció a les persones a les residències de gent gran. Maltractament a la gent gran en l'àmbit institucional. Confidencialitat i protecció de dades.

Tema 8
El Pla individual d'atenció interdisciplinària dirigida a cobrir les activitats de la vida diària i fer-ne el seguiment. L'atenció centrada en la persona i la programació d'activitats per part de l'equip interdisciplinari. Qualitat dels serveis prestats i satisfacció dels usuaris.

Tema 9
Les funcions de l'auxiliar per preparar i donar suport a l'equip tècnic de la residència. Acolliment i recepció dels usuaris, la família o la persona de referència (habilitats comunicatives en relació amb l'atenció a les famílies dels residents, gestió de queixes i reclamacions, i queixes o iniciatives del mateix personal).

Tema 10
Les funcions de l'auxiliar en les intervencions d'atenció física a les persones residents. Atenció a la higiene personal i el manteniment de l'ordre i les condicions higienicosanitàries de l'habitació de la persona resident.

Tema 11
Les funcions de l'auxiliar en l'atenció sociosanitària a les persones residents. Col·laboració amb l'equip sanitari per realitzar les actuacions de caire sanitari. Utilització d'ajudes tècniques. Mobilitzacions, contencions i transferències. Prevenció d'accidents. Atenció a malalts terminals. Acompanyament a la mort i al dol.

Tema 12
Les funcions de l'auxiliar en l'atenció psicosocial. Acompanyament i foment de la participació dels usuaris en les activitats programades en la residència. Activitats d'animació i dinamització. Realització d'activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional. Afavoriment de la comunicació dels usuaris. Sistemes alternatius de comunicació.

Tema 13
L'alimentació adreçada a la gent gran. Característiques de l'alimentació equilibrada i saludable. La ingesta d'aliments segons les necessitats nutricionals i alimentàries de les persones grans. Canvis fisiològics en el procés d'envelliment, dificultat de deglució i disfàgia. Tipus de dietes habituals a les residències de gent gran.

Tema 14
Els principals síndromes geriàtrics. Immobilitat. Inestabilitat i caigudes. Incontinència urinària i fecal. Deteriorament cognitiu.

Tema 15
La documentació bàsica de treball. Principals protocols i registres (acollida i adaptació, incontinències, caigudes, contencions, lesions per pressió i higiene personal).