Ref.78150

Girona

Presencial

LLOC: CCOO Girona.
C Miquel Blai 1

INICI: 25-09-2021
FINAL: 06-11-2021

DURADA: 30 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 14:00 hores

Afiliats/des: 120€
Nous Afiliats/des: 170€
No Afiliats/des: 265€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Valoració del curs

8,53

Persones formades

88
Descarrega la informació del curs aqui.

Preparació per a l’oposició d’Auxiliar de Geriatria

preparacio-per-a-loposicio-dauxiliar-de-geriatria-78150

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50%de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

- Repassar el temari de la RESOLUCIÓ TSF/1594/2020, corresponent a la categoria d'auxiliars de geriatria (grup D1).
- Preparar la primera i la segona prova (test de coneixements i supòsit pràctic) de l'esmentada convocatòria.

Part general

Tema 1
Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: estructura i competències.

Tema 2
L'Estatut dels treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció.

Tema 3
L'Estatut bàsic de l'empleat públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics.

Tema 4
El VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació del personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari.

Tema 5
La prevenció de riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d'accidents i primers auxilis.


Part específica

Tema 6
El Sistema Català de Serveis Socials. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de serveis socials. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Tema 7
L'ètica a l'atenció a les persones a les residències de gent gran. Maltractament a la gent gran en l'àmbit institucional. Confidencialitat i protecció de dades.

Tema 8
El Pla individual d'atenció interdisciplinària dirigida a cobrir les activitats de la vida diària i fer-ne el seguiment. L'atenció centrada en la persona i la programació d'activitats per part de l'equip interdisciplinari. Qualitat dels serveis prestats i satisfacció dels usuaris.

Tema 9
Les funcions de l'auxiliar per preparar i donar suport a l'equip tècnic de la residència. Acolliment i recepció dels usuaris, la família o la persona de referència (habilitats comunicatives en relació amb l'atenció a les famílies dels residents, gestió de queixes i reclamacions, i queixes o iniciatives del mateix personal).

Tema 10
Les funcions de l'auxiliar en les intervencions d'atenció física a les persones residents. Atenció a la higiene personal i el manteniment de l'ordre i les condicions higienicosanitàries de l'habitació de la persona resident.

Tema 11
Les funcions de l'auxiliar en l'atenció sociosanitària a les persones residents. Col·laboració amb l'equip sanitari per realitzar les actuacions de caire sanitari. Utilització d'ajudes tècniques. Mobilitzacions, contencions i transferències. Prevenció d'accidents. Atenció a malalts terminals. Acompanyament a la mort i al dol.

Tema 12
Les funcions de l'auxiliar en l'atenció psicosocial. Acompanyament i foment de la participació dels usuaris en les activitats programades en la residència. Activitats d'animació i dinamització. Realització d'activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional. Afavoriment de la comunicació dels usuaris. Sistemes alternatius de comunicació.

Tema 13
L'alimentació adreçada a la gent gran. Característiques de l'alimentació equilibrada i saludable. La ingesta d'aliments segons les necessitats nutricionals i alimentàries de les persones grans. Canvis fisiològics en el procés d'envelliment, dificultat de deglució i disfàgia. Tipus de dietes habituals a les residències de gent gran.

Tema 14
Els principals síndromes geriàtrics. Immobilitat. Inestabilitat i caigudes. Incontinència urinària i fecal. Deteriorament cognitiu.

Tema 15
La documentació bàsica de treball. Principals protocols i registres (acollida i adaptació, incontinències, caigudes, contencions, lesions per pressió i higiene personal).

Valoració del curs

8,53

Persones formades

88
Descarrega la informació del curs aqui.