Ref.78955

*** ONLINE ***

Mixta

INICI: 05-11-2021
FINAL: 18-03-2022

DURADA: 40 hores

HORARI: divendres de 17:00 a 19:30 hores

Afiliats/des: 180€
Nous Afiliats/des: 225€
No Afiliats/des: 330€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Preparació personal laboral de la Generalitat. Categoria B1. Part comuna

preparacio-personal-laboral-de-la-generalitat-categoria-b1-part-comuna-78955

El curs es farà a través de l'aula virtual de la plataforma segons calendari, que està subjecte a possibles modificacions.

Les classes virtuals serviran per incidir en els punts més importants del temari.

Aquestes es gravaran i estaran disponibles a icampus com a material de consulta amb accés fins a la data d'examen.

A més, es penjarà també altra documentació (resums, esquemes, normatives, lleis, tests), que el formador cregui oportuna per un millor seguiment i aprofitament del curs.

Els/les alumnes tindran accés a la plataforma les 24h els 7 dies de la setmana amb possibilitat de fer consultes directes al formador. El professor respondrà a les consultes efectuades pels i les alumnes en un termini comprès entre 24 i 48 hores, exclosos caps de setmana i festius.

Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.

Per qualsevol dubte, contacteu amb

Fundació Paco Puerto. fppuerto@ccoo.cat

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i es realitzarà en un pagament.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50%de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Tema 1: Codi ètic del servei públic de Catalunya: valors inherents al servei públic i valors relacionats amb les actuacions dels servidors públics. El dret de la ciutadania a una bona administració i a serveis públics de qualitat.

Tema 2: La llei de transparència i l'accés a la informació pública a Catalunya: la informació pública i el dret d'accés; límits i accés parcial a la informació pública: principis, límits al dret d'accés, proporcionalitat i temporalitat.

Tema 3: Dades de caràcter personal i dades espacialment protegides. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. Tipus d'infraccions i la seva prescripció. Llei d'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: definició i funció.

Tema 4: Marc constitucional: estructura i funcions dels òrgans que integren el poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial. Institucions de la Unió Europea: definició i funcions del Parlament, el Consell d'Europa i la Comissió Europea.

Tema 5: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: drets i dures de l'àmbit civil i social, tipologia de competències. El Govern de la Generalitat de Catalunya. El Parlament de Catalunya: funcions, composició i organització.

Tema 6: Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya: estructura administrativa dels departaments, les unitats directives i l'organització administrativa territorial. La competència administrativa. El sector públic de la Generalitat: consorcis, fundacions i empreses públiques.

Tema 7: El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l'Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i drets relatius als mitjans electrònics. Administració electrònica: concepte, principis, i els beneficis per a la ciutadania i per a les administracions.

Tema 8: Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Organització del treball. Selecció de personal, contractació i període de prova. Concursos de canvi de destinació. Modificacions substancials de condicions de treball.

Tema 9: Condicions de treball del personal laboral de la Generalitat de Catalunya: jornada, horaris, llicències, retribucions bàsiques i complementàries, supòsits de suspensió del contracte i tipologia de faltes i les seves sancions dins del règim disciplinari. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: activitats compatibles.

Tema 10: L'Estatut Bàsic de l'empleat públic: drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Deures de l'empleat públic: codi de conducta, principis ètics i principis de conducta dels empleats públics. La igualtat efectiva de dones i homes a Catalunya: plans d'igualtat de dones i homes del sector públic i polítiques d'igualtat efectiva de dones i homes en la funció pública.

Tema 11: La prevenció de riscos laborals: obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. Seguretat i salut laboral: definició de risc laboral, definició d'accident laboral i les seves tipologies, i definició de malaltia professional. Definició i utilitat dels equips de protecció individual. Primers auxilis: protegir, avisar i socórrer. Funcions del servei de prevenció i salut laboral. Competències i facultats dels comitès de seguretat i salut laboral.

Tema 12: Drets de representació col·lectiva i de reunió del personal laboral de l'Administració de la Generalitat.