Ref.72782

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: CCOO Cornellà.
CTRA d'Esplugues 68

INICI: 03-11-2020
FINAL: 03-12-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dimarts i dijous de 17:30 a 20:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,4

Persones formades

363
Descarrega la informació del curs aqui.

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa)

prevencio-de-riscos-laborals-modul-basic-30h-segons-normativa-72782

- Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV)

- Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV)

mes...

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en la feina
Introducció
El treball i la salut
Danys derivats del treball.
Tècniques preventives.
Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
Drets i deures bàsics


2. Riscos generals i la seva prevenció.
Introducció.
Riscos lligats a les condicions de seguretat
Riscos lligats al medi ambient de treball
La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
Avaluació elemental de riscos. Protecció col•lectiva i individual
Plans d'emergència i evacuació
Control i vigilància de la salut dels treballadors

3. Riscos específics i la prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa
Introducció.
Conceptes bàsics sobre seguretat i salut del sector.
Tècniques preventives elementals sobre riscos específics del sector.
Primers auxilis i mesures d’emergència
Drets i deures.

4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
Introducció
Organització del treball preventiu: "rutines bàsiques"
Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.
Documentació: recollida, elaboració i arxiu

5. Primers auxilis.
Introducció.
Primers auxilis. Pràctiques efectives sobre primers auxilis

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador

Conduent Acreditació El contingut d'aquest acció formativa acredita la formació de 30 hores segons l'especificat al RD de desenvolupament de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 39/1997 i RD 780/1998 Reglament dels Serveis de Prevenció.

RD/DECRET:39/1997 data:

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,4

Persones formades

363
Descarrega la informació del curs aqui.