Ref.79796

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
C EMPORDA 7-13

INICI: 22-02-2022
FINAL: 05-04-2022

DURADA: 60 hores

HORARI: dimarts, dimecres i dijous de 18:30 a 21:45 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,83

Persones formades

85
Descarrega la informació del curs aqui.

Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)

soldadura-per-electrode-revestit-smaw-79796

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Realitzar soldadures utilitzant equips de soldadura elèctrica per a elèctrodes recoberts i arc elèctric, aplicant les especificacions
tècniques previstes a les homologacions internacionals de processos de soldadura i complint les normes de seguretat i d'higiene en
el treball.

- Preparar els equips i els elements per a la soldadura amb arc elèctric i elèctrode revestit de xapes, perfils i tubs d'acer complint
les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.
- Soldar amb arc elèctric de forma manual i amb elèctrode xapes, perfils i tubs d'acer en totes les posicions, de manera que es
compleixin les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.
- Verificar les soldadures realitzades de xapes, perfils i tubs d'acer, complint les especificacions i normes de prevenció de riscos
laborals i protecció del medi ambient.
- Realitzar el manteniment bàsic dels equips i components.
- Complir les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient, identificant els riscos associats i les mesures i
els equips per prevenir-los.

mes...

1. Preparació de màquines i components emprats en les operacions de soldadura elèctrica de xapes, perfils i tubs d'acer.
Preparació de màquines i equips de soldadura elèctrica, accessoris i consumibles. Preparació de l'utillatge de subjecció i suport.
Preparació de superfícies a soldar. Tractaments tèrmics aplicables a la soldadura. Comprovació de la instal·lació des del punt de vista del procés i de la seguretat. Ordre i neteja del lloc de treball.
2. Soldadura de xapes, perfils, i tubs d'acer.
Funcionament de les màquines de soldar.Tècniques de soldadura. Paràmetres de soldadura. Tècniques de recàrrega de mà.
3. Verificació de les soldadures.
Estris de mesura i verificació. Verificació de les soldadures. Correcció de les desviacions observades. Ordre i neteja del lloc de treball. Normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient aplicable.
4. Manteniment de màquines de soldar de xapes, perfils i tubs d'acer.
Neteja, pressió de gasos i producció de residus. Revisió de les connexions elèctriques i de gasos. Comprovació de sistemes de seguretat. Pla de manteniment i documents de registre. Tècniques i procediments per a la substitució d'elements simples. Ordre i neteja del lloc de treball. Participació en els grups de treball de forma activa i responsable.
5. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
Mesures de prevenció de riscos aplicables. Factors físics de l'entorn de treball. Factors químics de l'entorn de treball. Sistemes de seguretat aplicables a les màquines de soldadura. Equips de protecció individual. Normativa de prevenció de riscos laborals. Normativa de protecció del medi ambient.

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:

Elaborar una peça mitjançant soldadura.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,83

Persones formades

85
Descarrega la informació del curs aqui.