Ref.77209

Lleida

Presencial

LLOC: CCOO LLEIDA.
C ENRIC GRANADOS 5

INICI: 31-05-2021
FINAL: 29-07-2021

DURADA: 80 hores

HORARI: dilluns, dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,08

Persones formades

127
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

SSCG0209_MF1041_Valoració, seguiment i difusió d’accions de mediació

sscg0209_mf1041_valoracio-seguiment-i-difusio-daccions-de-mediacio-77209

S'ha de complir amb un dels següents requisits:

- Estar en possessió del títol de Batxillerat, COU o titulació universitària
- Tenir aprovades les proves d'accés a cicle formatiu de grau superior.
- Tenir aprovades les proves d'accés a la Universitat.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 3 o un mòdul formatiu del certificat de Mediació Comunitària.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

En el cas de no tenir cap d'aquest requisits, s'haurà de realitzar una prova de competències de matemàtiques, castellà i català.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació" (MF1041_3) del certificat de professionalitat de SSCG0209 Mediació comunitària.

Valorar, seguir i difondre la mediació com a via de gestió de conflictes.

- Elaborar el disseny del seguiment i la valoració del procés de mediació tenint en compte el context.
- Definir l'avaluació en el procés de mediació, aplicant les tècniques i els procediments adequats.
- Estructurar el seguiment del procés de mediació tenint en compte els acords establerts prèviament entre les parts implicades.
- Identificar i valorar la coordinació amb l'equip de treball per difondre el procés de mediació com a via per gestionar conflictes.

mes...

1. Processos d'avaluació del programa o servei de mediació.
- Processos d'avaluació.
• Identificació dels tipus i nivells d'avaluació: definició dels objectius generals i fonamentals.
• Procés de preavaluació.
• Sistemàtica per desenvolupar l'avaluació del programa o servei de mediació: barreres de l'avaluació.
• Definició d'eines d'avaluació del programa o servei de mediació: indicadors d'esforç, indicadors d'activitat professional, indicadors de resultats.
• Elaboració d'instruments avaluatius.
• Anàlisi dels resultats del procés d'avaluació i decisions que se'n deriven.
• Tècniques de planificació aplicades al programa o servei de mediació.
• Sistemàtica per coordinar amb avaluadors externs al programa o servei de mediació.
- Identificació de les tècniques de recollida de dades.
• Fitxa d'identificació.
• Registre d'una entrevista.
• Full de seguiment.
• Informes socials individuals, grupals o comunitaris.
• Fitxa de recollida de dades d'una institució.
• Altres formularis de sistematització del treball.

2. Procés d'avaluació de les activitats de mediació.
- Identificació de les tècniques de relació.
• Metodologia d'entrevistes per seguir i avaluar els diferents implicats en el procés de mediació.
• Sistemàtica per seguir i avaluar conjuntament el procés de mediació.
• Metodologia per elaborar qüestionaris de satisfacció als agents implicats en el procés de mediació.
- Avaluació del procés mediador.
• Aplicació de l'avaluació per optimitzar els processos de mediació.
• Planificació i desenvolupament de l'avaluació.
• Anàlisi de resultats del procés d'avaluació: informe d'avaluació.
• Procediments de participació de l'usuari en l'avaluació.
• Tècniques de treball en equip en el procés d'avaluació.
• Procediments de coordinació amb avaluadors externs.

• Procés de millora contínua en els processos avaluatius: desenvolupament de quaderns de casos pràctics.
3. Anàlisi, organització i transmissió de la informació del servei de mediació.
- Identificació de tipus i característiques de les fonts d'informació destinades a difondre el programa o servei de mediació.
• Tècniques de promoció: objectius i suports.
• Valoració de les activitats de difusió.
• Procediments d'actuació en el tractament de la informació.
• Anàlisi dels reglaments municipals i reglaments de participació ciutadana.
• Aplicació de la Llei de protecció de dades en els processos de transmissió de la informació.

Prova teòrica consistent en un test de 20 ítems d’elecció múltiple.

Criteris de valoració: 0,5 punts cada pregunta tipus test. Per aprovar la prova caldrà un nota igual o superior al 5.

Durada i lloc de realització: 30 hora a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

Prova pràctica: anàlisi d'un exemple de difusió d'un procés de mediació

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements teòrics adquirits al llarg del curs
- Coherència en el desenvolupament del supòsit pràctic
- Desenvolupament del treball dins el temps establert
- Cura en l’aparença

Durada i lloc de realització: 90 minuts, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10).

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació" (MF1041_3) del certificat de professionalitat de SSCG0209 Mediació comunitària

RD/DECRET:721/2011 data:

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,08

Persones formades

127
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.