Ref.79189

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 13-12-2021
FINAL: 08-04-2022

DURADA: 450 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.png

Valoració del curs

9,03

Persones formades

56
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

SSCS0208_Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials

sscs0208_atencio-sociosanitaria-a-persones-depenents-en-institucions-socials-79189

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Atendre persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

- Preparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.
- Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.
- Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.
- Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

mes...

MF1016_2 - Suport a l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
UF0127 - Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents 30h
UF0128 - Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions 70h

MF1017_2 - Intervenció en l'atenció higiènico-alimentària en institucions

MF1018_2 - Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

MF1019_2 - Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
UF0129 - Animació social de persones dependents en institucions 30h
UF0130 - Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions 50h
UF0131 - Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions 50h

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones en institucions socials

RD/DECRET:625/2013 data:

Entitats SubvencionadoresConsorci.png

Valoració del curs

9,03

Persones formades

56
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.