Ref.73029

Girona

Presencial

LLOC: ASSOCIACIÓ MIFAS.
RBLA XAVIER CUGAT 43 baixos

INICI: 05-02-2020
FINAL: 01-04-2020

DURADA: 40 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 14:00 a 16:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,45

Persones formades

86
Descarrega la informació del curs aqui.

Tècniques de venda i formació de venedors

tecniques-de-venda-i-formacio-de-venedors-73029

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Conèixer i aplicar els principis, mètodes, tècniques dels processos de venda en funció de les característiques i necessitats dels clients.

L’alumne en acabar el curs ha ser capaç de:
- Identificar la tipologia del client i les seves necessitats de compra, i fer les preguntes oportunes.
- Descriure amb claredat les característiques del producte i destacar-ne els avantatges i l'adequació a les necessitats del client.
- Mantenir una actitud que faciliti la decisió de compra.
- Aplicar les tècniques de comunicació i habilitats socials que faciliten l'empatia amb el client.
- Rebatre adequadament les objeccions en funció del tipus de client i del canal utilitzat.
- Avaluar de manera crítica l'actuació duta a terme.

mes...

1. Estructura i planificació del diàleg de venda

- Política de producte o servei
- Selecció de la forma i el canal de comunicació
- Elaboració de brífings de productes
- Tècniques de comunicació
• Aptituds del comunicador efectiu: assertivitat, persuasió, empatia i intel•ligència emocional. Barreres i dificultats de la comunicació comercial presencial
• Comunicació no verbal: la transmissió d'informació a través del comportament i el cos.
• Tècniques per a la comunicació no verbal a través del cos: mans, mirada, posició i espai entre interlocutors.
- Tècniques de comunicació no presencials:
• Recursos i mitjans de comunicació no presencial.
• Barreres en la comunicació no presencial.
• Tècniques de comunicació no presencial: el somriure telefònic.
• La comunicació comercial escrita: cartes i documentació comercial escrita.

2. Les bases de la tècnica d'argumentació
- Informació del producte al professional de la venta
- L’argumentari del fabricant
- Selecció d’arguments de venda:
• Tipus i formes d’arguments
• Tipus i formes d’objeccions
- Tècniques per a la refutació d’objeccions
- Tècniques de persuasió a la compra

3. El tracte amb els clients
- Concepte
- Tipologia
- Aproximació al client:
• Detecció de necessitats del consumidor
• Classificació de les necessitats
• Hàbits i comportaments dels consumidors
• El procés de decisió de compra
• Comportament del venedor i consumidor en el punt de venda
• Observació i classificació del client
- Pautes d’atenció i assessorament al client
• Criteris de qualitat,cortesia, comprensió, credibilitat
• Tracte personalitzat

4. Presentar eficaçment productes i serveis
- Tipus de productes segons el punt de venda i establiment
- Atributs i característiques de productes i serveis
- Característiques del producte segons el CVP
- Formes de presentació: Envases i empaquetat
- Marca
- Publicitat
- Presentació i demostració del producte / servei
• Concepte
• Tipus de presentació de productes
- Diferencies entre presentacions a un petit i gran número d’interlocutors
- Criteris a considerar en el disseny de presentacions
- Aplicacions de presentacions

Pel que fa a l’avaluació final es realitzaran les següents proves:

1. Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 45 minuts i es farà a l’aula
Característiques: 20 ítems del tipus “resposta única a partir de quatre opcions”.
Valoració: Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per cada resposta correcta se sumarà 0.5 punt. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

2. Tipus de la prova: Prova pràctica
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: Dissenyar una presentació d’un producte de venda de 10 minuts.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts, atenent els següents criteris:
- Què els objectius de la presentació siguin clars
- Aplicació coneixements adquirits al llarg del curs
- Aplicació informàtica utilitzada per fer la presentació
- Presentació
Temporització: A partir de la penúltima sessió.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,45

Persones formades

86
Descarrega la informació del curs aqui.