Ref.73454

Reus

Mixta

LLOC: CCOO Reus.
PL Villarroel 2 bxos

INICI: 01-02-2020
FINAL: 04-04-2020

DURADA: 102 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 13:00 hores

Afiliats/des: 155€
Nous Afiliats/des: 235€
No Afiliats/des: 370€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

TIS_Pack preparació oposicions (Actic mitjà)

tis_pack-preparacio-oposicions-actic-mitja-73454

Pack de dos cursos per a preparar el concurs oposició a Tècnic/a d'Integració Social de la

Generalitat de Catalunya:

TIS: Preparació concurs oposició

Marc normatiu. 10 hores presencials. Dues sessions de 09:00 a 14:00.

Fonaments educatius i normatius per la intervenció del/la Tècnic/a d'Integració Social en centres educatius. 32 hores presencials. 8 sessions de 09:00 a 13:00.

Preparació ACTIC nivell mitjà. 60 hores online

Et pots matricular al Pack sencer o bé al curs que més t’interessi.  Els preus varien en funció de l'opció escollida, si fas el pack sencer tindràs un 10% de descompte en relació al cost total dels dos cursos per separat. 

Si no vols insciure't al pack sencer, pots fer-ho a cadascun dels cursos clicant a sobre:

TIS Preparació concurs oposcició

Preparació Actic nivell mitjà

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Preparar als participants per ajudar-los a superar el concurs d'oposició del/la Tècnic/a d'Integració Social en centres educatius de la Generalitat de Catalunya

1- Marc normatiu: 10 hores presencials

1.1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: les competències en matèria d'educació.
1.2 L'Estatut dels treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció.
1.3 L'Estatut bàsic de l'empleat públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics.
1.4 El VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació del personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari.
1.5 Administració pública i ciutadania, en especial la protecció de dades de caràcter general. Organització de l'Administració de la Generalitat. Estructura i competències del Departament d'Educació.
1.6 La prevenció de riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d'accidents i primers auxilis.

2- Part específica: Fonaments educatius i normatius per la intervenció del/la Tècnic/a d'Integració Social en centres educatius. 32 hores

2.1 El desenvolupament d’habilitats d’autonomia personal i social en alumnes en situació de risc:
- Autonomia personal. Procés d'adquisició d'habilitats personals bàsiques en les etapes de l’ensenyament obligatori i post-obligatori. Factors que posen en risc l’adquisició de l’autonomia personal. Intervenció educativa: Adquisició, acompanyament i suport.
- Habilitats sòcio-emocionals i comunicatives. Tècniques d’adquisició, acompanyament i suport.
- Implicació de les famílies en l’educació dels fills/es. Carta de Compromís i acords addicionals. Acció Tutorial Compartida. Estratègies d’acompanyament escolar a casa.
- Acompanyament de l’alumnat en els processos de transició a la vida adulta i inserció sociolaboral. Itineraris formatius i professionalitzadors.

2.2 La inclusió social:
- La inclusió social. La inclusió escolar i social en l’educació obligatòria. Acollida de l’alumnat. Processos d’orientació i acompanyament per fomentar la participació de l’alumnat en risc d’exclusió en activitats del centre.
- Espais inclusius. La importància dels espais en els processos d’inclusió, relació i cohesió. Característiques dels espais inclusius. Mesures d’intervenció per fer més inclusius els espais comuns.
- Participació de les famílies. Importància de la participació de les famílies en els centres educatius. Pla d’acollida de les famílies Formes de participació. Acompanyament de les famílies més vulnerables per promoure la seva participació.

2.3 La prevenció, detecció i resolució de conflictes:
- La convivència. El pla de convivència als centres educatius. Valors i actituds. La norma. Tècniques i dinàmiques de relació i cohesió grupal.
- Gestió positiva de conflictes. El conflicte com a element inherent a les relacions humanes. Tècniques per a la gestió i resolució positiva de conflictes: negociació, facilitació, mediació, mesures reparadores i pràctiques restauratives.
- Protocols per a la millora de la convivència. Prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i ciberassetjament escolar entre iguals i persones LGTBI, les conductes d’odi i discriminació i la violència masclista entre iguals.
- Absentisme escolar. Definició. Estratègies relacionades amb la prevenció, detecció i intervenció davant l’absentisme. Col·laboració amb agents educatius externs.

2.4 Les relacions positives dels alumnes amb l’entorn
- Acompanyament de l’alumnat en activitats extraescolars i de lleure educatiu. Importància de l’educació no formal en l’èxit educatiu i social de l’alumnat en risc. Detecció de necessitats i interessos de l’alumnat atès. Orientació a l’alumnat en risc i les seves famílies en l’ús del temps lliure i en l’educació no formal.
- Relacions positives amb l’entorn. Programes socioeducatius. Dinamització dels espais informals públics com espais educatius. Treball en xarxa amb altres agents educatius de l’entorn en el marc de les pròpies competències.

3- Preparació ACTIC nivell mitjà. 60 hores online

1. Cultura, participació i civisme digital
2. Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema
3. Navegació i comunicació en el món digital
4. Tractament de la informació escrita
5. Tractament de la informació numèrica
6. Tractament de la informació gràfica
7. Tractament de la informació sonora
8. Tractament de video o de la imatge en moviment
9. Presentació de continguts
10. Tractament de les dades

A la part específica del curs els alumnes hauran de realitzar una prova d'avaluació que consistirà en resoldre un cas pràctic.