Ref.72573

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: CCOO Cornellà.
CTRA d'Esplugues 68

INICI: 27-01-2020
FINAL: 17-02-2020

DURADA: 80 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Maria, Porta Porta

Valoració del curs

8,85

Persones formades

68
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

UF0926 Disseny i organització del magatzem

uf0926-disseny-i-organitzacio-del-magatzem-72573

Aquest curs és el primer del certificat de professionalitat Organització i gestió de magatzems.

A continuació es faran els següents cursos:

Gestió de l'equip de treball del magatzem.
Gestió de les operacions d'emmagatzenament.
Optimització de la cadena logística.

- Títol de Batxillerat, BUP o nivells superiors.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat del Nivell 3.
- Estar en possessió d’un Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional i àrea a la que es vol accedir.
- Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

Aquesta acció es correspon amb la unitat formativa "Disseny i organització del magatzem" (UF0926) corresponent al mòdul formatiu "Organització de magatzems" (MF1014_3) del certificat de professionalitat Organització i gestió de magatzems.

• Organitzar els recursos, humans i tècnics, del magatzem en funció del tipus i volum d’activitat a realitzar per assolir la màxima eficiència, respectant la normativa vigent de seguretat i higiene del magatzem.
• Zonificar el magatzem utilitzant criteris d’eficiència i optimitzant l’espai disponible per minimitzar els recorreguts interns i els costos del magatzem.
• Determinar els temps i estàndards de les operacions i moviments interns del magatzem per millorar l’eficiència i l'eficàcia del servei.
• Elaborar i controlar el pressupost del magatzem atenent als costos per tal d’identificar desviacions i proposar mesures correctores.
• Supervisar els processos i activitats del magatzem aplicant els procediments i sistemes de qualitat establerts per l’organització per a la millora continuada i detecció de necessitats del servei de magatzem.
• Organitzar programes de manteniment preventiu d’instal•lacions i equips optimitzant el funcionament del magatzem.
• Dirigir l’equip humà del magatzem facilitant la seva implicació i motivació a través de tècniques de lideratge i resolució de conflictes.

• Analitzar mètodes i tècniques d'optimització d'espai i temps en l'organització de magatzems, complint la normativa vigent.
• Determinar els equips i instal•lacions adequades a diferents tipus de magatzems i mercaderies
• Elaborar plans de manteniment d'equips i instal•lacions de diferents tipus de magatzems, d'acord a la normativa i recomanacions del fabricant, sense interferir en les activitats habituals del mateix.
• Elaborar pressupostos de despeses i cost del servei de magatzem utilitzant aplicacions informàtiques i fulls de càlcul.
• Desenvolupar sistemes de qualitat per a la millora contínua del servei d'emmagatzematge.
• Calcular indicadors i estàndards de temps per a la millora de la qualitat del servei de magatzem i l'optimització de temps i recursos humans i tècnics.

mes...

1. Disseny de magatzems

• Processos i activitats que es desenvolupen en el magatzem
• Variants en processos i activitats segons tipus i grandària d'empresa
• Magatzem en propietat o en lloguer.
• El disseny del magatzem:
• Normes específiques a considerar en l'emmagatzematge i manipulació de magatzems

2. Organització del magatzem.

• Tipus de magatzem:
• Fluxos físics i d'informació en el magatzem. Diagrames de fluxos.
• Organització estructural en el magatzem
• Organització de la gestió de magatzems.
• Productivitat, temps i recursos del magatzem. Tecnologia i productivitat.
• Elements organitzatius i materials del magatzem:

3. Manteniment, equips i instal•lacions del magatzem

• Equips i instal•lacions del magatzem:
• Equips bàsics d'emmagatzematge:
• Equips i instal•lacions en magatzems automàtics
• Selecció d'equips de manipulació
• Plans i programes de manteniment en magatzems.
• Pla de manteniment preventiu.
• Aplicació i cost del pla i programes de manteniment:

4. Cost i pressupost del magatzem

• La inversió en el magatzem
• Pressupost d'inversions i pressupost operatiu.
• Determinació de la unitat activitat per a la imputació del cost operatiu i càlcul de costos mitjans i individualitzats a nivell de producte i/o client.
• El pressupost com a eina de control del servei de magatzem: desviacions i imprevists.

5. Qualitat per a la millora del servei en el magatzem

• Qualitat del servei en el magatzem
• Qualitat en els processos interns
• Qualitat i proveïdors
• Qualitat i clients
• Gestió d’imprevists i incidències
• Càlcul d'indicadors de gestió i quadre de control de qualitat

Es considerarà que s’ha superat la unitat formativa si l’alumne obté una qualificació igual o superior a 5 en la prova final.

Prova escrita - teòrica
Durada: 60 minuts
Característiques: 10 preguntes sobre conceptes i coneixements teòrics, de les quals 5 seran curtes i 5 tipus test.
Valoració: 40% del total de la prova. Cada resposta correcta suma 1 punt.
Temporització: En alguna de les cinc darreres sessions del curs

Prova escrita - pràctica
Durada: 120 minuts
Característiques: 4 exercicis de caràcter pràctic sobre l’aplicació dels continguts del curs.
Valoració: 60% del total de la prova. Cada exercici resolt correctament suma 2,5 punts.
Temporització: En alguna de les cinc darreres sessions del curs

Conduent Acreditació Unitat formativa "Disseny i organització del magatzem" (UF0926)

RD/DECRET:642/2011 data:09-05-2011

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Maria, Porta Porta

Valoració del curs

8,85

Persones formades

68
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.