Comptabilitat avançada..

Comptabilitat Avancada

Objectius generals

  Donar una visió global i integradora de la comptabilitat.
  Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres.
  Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Objectius específics

 Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
 Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
 Enfocar la comptabilitat cap als seus objectius d'informació final.
 Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
 Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables.
 Aconseguir una autonomia important de l'alumne en el camp comptable.

Contingut

6292

1. Recordatori de conceptes generals. Cas pràctic

2. Immobilitzat
2.1. Valoració dels immobilitzats
2.2. Amortització. Comptabilització. Normativa fiscal de valoració.

3. Provisions i deterioraments de valor
3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor . El principi de prudència
3.2. Principals provisions en el PGC . Tractament comptable inicial i posterior
3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC .Tractament comptable inicial i posterior
3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en l'Impost de Societats. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

4. Moneda estrangera
4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.
4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera. Diferències de canvi . Partides monetàries i no monetàries.
4.3. Tractament comptable de les operacions. En el moment de realitzar-se. En el moment final Ajustaments a final d’exercici

5. Valors mobiliaris
5.1. Concepte de valors mobiliaris
5.2. Principals tipus de valors. Instruments de patrimoni. Instruments de deute
5.3. Classificació dels instruments financers actius en el PCG. Informació que ens aporta la classificació . Grups
5.4. Classificació dels instruments financers actius en el PCG de Pymes. Grups
5.5. Concepte de cost amortitzat. El tipus d’interès efectiu. Significat. Càlcul
5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions
5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici.

6. Comptabilització de l'Impost de societats
6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes. Principals impostos de cada tipus
6.2. Definició de l'Impost de Societat. Àmbit d’aplicació. Base imposable. Tipus impositiu
6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable. Tipus de diferències: Permanents i temporànies. Diferències entre unes i altres.
6.4. Comptabilització de l'impost. Impost corrent. Impost diferit. Actius i passius per diferències impositives.
6.5. Bases imposables negatives. Compensació . Crèdit impositiu

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Resolució d’exercicis comptables
- Una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Valoració


Estudiants formats

317

Comparteix